Natiivimainonnan ja tarinallisuuden hyödyntäminen pienissä yrityksissä

Bachelor thesis Finnish OPEN
Vilén, Jenni (2016)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu

Tämän opinnäytetyön tavoite oli selvittää, millaisia natiivimainonnan ja tarinallisen markkinoinnin tarpeita tamperelaisilla pienillä yrityksillä on. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli tamperelainen digijulkaisu Reunamedia. Reunamedia tahtoi selvittää, onko tamperelaisilla yrityksillä kiinnostusta käyttää Reunamedian julkaisua mainosalustana natiivimainoksille. Natiivimainonnalla tarkoitetaan mainostamista, jossa yritys julkaisee mainoksen jollain muulla alustalla kuin omilla verkkosivuillaan. Natiivimainos on ulkoasultaan ja formaatiltaan yhtenevä julkaisun muun sisällön kanssa. Opinnäytetyön tietoperustassa käsiteltiin natiivimainontaa ja tarinallista markkinointia. Tutkimusosassa selvitettiin kiinnostaako tamperelaisia yrityksiä yhteistyö Reunamedian kanssa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla eli strukturoituina haastatteluina. Kaikki haastateltavat olivat törmänneet natiivimainontaan kuluttajina, ja yksi oli käyttänyt sitä yritystoimissaan. Mielikuvat natiivimainonnasta ja tarinallisesta markkinoinnista olivat kaikilla yrittäjillä positiiviset. Natiivimainonnan ja tarinallisen markkinoinnin vahvuuksina pidettiin niiden kykyä herättää kiinnostusta ja tarjota mielekästä sisältöä sekä vakuuttaa kuluttaja paremmin kuin perinteinen faktoihin nojaava mainos. Natiivimainontaa pidettiin teoriassa hyvänä ajatuksena, mutta käytännössä sen toteuttamista pidettiin hankalana ja epäedullisena. Reunamediaa mahdollisena yhteistyökumppanina pidettiin kiinnostavana, mutta haastatellut yritykset toivoisivat lisää tietoa Reunamedian sivujen kävijämääristä ja lukijoista ennen kuin ne voisivat tehdä päätöksen mainostamisesta Reunamedian sivuilla. The purpose of this bachelor’s thesis was to examine what kind of demands for native advertising and storytelling based marketing small businesses located in Tampere have. The commissioner of the thesis was a digital magazine called Reunamedia. The com-missioner required information on whether local businesses in Tampere area would like to practise native advertising in their magazine. Native advertising stands for advertising in which a company uses another platform than their own for advertising. A native ad-vertisement is an advertisement designed to be in-line with the content of the site that it has been published on. In the beginning of the thesis, a theoretical background for native advertising and story-telling based marketing was introduced. The purpose of the survey was to gain infor-mation on whether small businesses in Tampere are interested to cooperate with Re-unamedia. The survey was made using a qualitative study method with interviews. Two of the interviewees had experienced native advertising in a customer’s role. One of the entrepreneurs had used native advertising himself. Native advertising and storytelling based marketing received positive feedback from all of the interviewees. The biggest strength of native advertising and storytelling based marketing was considered to be their ability to raise interest and provide intriguing content and information. In addition, native advertising and storytelling based marketing were considered to be more convincing ways to advertise than traditional advertising that is only on cold facts. Native advertising was evaluated as an efficient and advisable way for marketing, but it was considered to be difficult to be into practise. The businesses considered Reunamedia to be an interesting cooperation partner. Nevertheless, all the interviewees felt that they needed more information about the site’s visitor count and the readers of Reunamedia before they could consider advertising on Reunamedia’s platform.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication