Fysisk träning som vård av muskuloskeletala störningar bland datorarbetande : - en litteraturöversikt

Bachelor thesis Swedish OPEN
Renvall, Ralf (2010)
  • Publisher: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
  • Subject: bildskärmsarbete | fysisk aktivitet | ergonomi

Sammandrag: Ämnet för denna litteraturöversikt är fysisk träning som vård av muskuloskeletala funktionsstörningar bland datorarbetande. Dessa arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar är mycket vanliga. Arbetsförhållandena nuförtiden gör att tiden som används vid datorn förlängs och att minska belastningen med endast rätt arbetsergonomi kan orsaka andra problem. Förlängda arbetspass, låg variation i muskelns kontraktionsnivå och ökad monotoni kan bli följden av optimerad ergonomi. Riskfaktorer för utvecklande av arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar(MSD) är rökning, mental stress såväl som brist på fysisk aktivitet. Detta examensarbete undersöker därför vilka träningsformer som används vid vård av dessa störningar och vilken nytta man har av fysisk träning. Litteratursökningen gjordes på Google scholar, Arcadas biblioteks sökportal Nelli och tidningarna British Medical Journal, Pain och Spines databaser. Sökorden var "office", "computer", "neck pain" och "physical exercise". Inklusionskriterierna var kostnadsfria, högst 10 år gamla artiklar på svenska, finska eller engelska, som behandlade fysisk träning som vård av nack- och skulderbesvär bland datorarbetande. Exklusionskriterierna var andra vårdmetoder, smärtor i ryggen eller nackproblem pga. olycka, allvarlig sjukdom eller anatomisk abnormitet. Vid kvalitetsgranskningen användes PEDroskalan. Sökresultatet var 18 artiklar varav tre artiklar lämnades bort efter kvalitetsgranskningen. Litteraturöversikten inbegriper sju artiklar som använde styrketräning som intervention, fyra artiklar motståndsträning och fyra artiklar med olika interventioner. Alla artiklar förutom en visade på minskad smärta efter intervention. Styrketräning visade sig reducera smärta och även förbättra det cervikala rörelseomfånget, den statiska styrkan och öka muskeltillväxten i trapeziusmuskeln. Andra interventioner hade varierande effekt, men klargjorde att fysisk träning är effektiv vid smärtreducering. Fortsatta studier angående specifika träningsmetoder borde göras. Abstract: The subject for this review is physical exercise as treatment for MusculoSkeletal Disorder (MSD) among computer workers. These workrelated disorders are very common among computer workers and the workconditions nowadays causes extended time working with the computer. To avoid strain only by ergonomic intervention can cause other problems like extended shifts, low variety in the contraction level of the muscle and increased monotony. Riskfactors for developing MSD is smoking, mental stress as well as lack of physical activity. The purpose of this degree thesis is to investigate which physical exercises are used as treatment of MSD and what are the benefits of the exercises. The litterature search was performed at Google scholar, the Nelly Portal at library of Arcada and the database of British Medical Journal, Pain and Spine magazines. The search terms are "office","computer", "neck pain" and "physical exercise". Less than 11 years old articles (free of charge) treating physical exercises as treatment for computer workers with neck- and shoulder pain, in Swedish, Finnish or English were included. Exclusion criterions were other care methods, back pain or neck problem caused by accident, severe disease or anatomic abnormality. The PEDroscale was used for quality analysis. Eighteen articles were found and the quality analysis resulted in the exclusion of three articles. In the review, seven articles had strength training as intervention, four articles resistance training and four articles with various interventions. All studies except one indicated reduction of pain after the intervention. Strength training turns out to improve the cervical range of motion, increase the static strength and cause hypertrophy of the trapeziusmuscle. The effects of the other interventions did vary, but indicated that physical exercises are efficient for pain reduction. Further studies about specific forms of training are required.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2010)
  • Cite this publication