Viidesluokkalaisten ruokailutottumukset ja suunterveys

Bachelor thesis Finnish OPEN
Karhu, Julia ; Ristimäki, Juulia (2017)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa Mukkulan koulun viidesluokkalaisten suun terveydentilasta, suunhoidosta ja ruokailutottumuksista. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko viidesluokkalaisten hampaiden harjaus Hammaslääkäriliiton suositusten mukaista. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset jaettiin kolmeen teemaan, jotka olivat ruokailutottumukset, kouluikäisten suunterveysongelmat sekä suunhoito. Opinnäytetyössä käytettiin määrällistä tutkimusmenetelmää. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka pohjautui teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuslomake tehtiin yhteistyössä Mukkulan koulun suuhygienistin ja terveydenhoitajan kanssa heidän työtehtävissään kohtaamiensa tarpeiden pohjalta. Aineisto analysoitiin SPSS - ohjelman avulla. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että suurella osalla viidesluokkalaisista on varsin hyvät suunhoitotottumukset ja säännöllinen ruokailurytmi. Tutkimustulokset osoittivat kuitenkin, että viidesluokkalaisten keskuudessa esiintyi melko paljon haitallista, aterioiden välissä tapahtuvaa, napostelua. Lisäksi selvisi, että usealla viidesluokkalaisella on ollut hampaissaan reikiä. Energiajuomien käyttöä esiintyi tutkimuksen mukaan hyvin vähän viidesluokkalaisten keskuudessa. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti viidesluokkalaisten napostelutottumuksiin. Naposteluun liittyvää ohjausmateriaalia voisi tuottaa jatkotyönä esimerkiksi verkkoon. Verkossa oleva ohjausmateriaali olisi helposti sekä oppilaiden että heidän huoltajiensa luettavissa. The purpose of this thesis was to collect information about Mukkula Elementary School’s fifth grade student’s oral health, oral health care and eating habits. The purpose was to find out if the fifth grade students take care of their oral health in accordance with Hammaslääkäriliitto’s quidelines. The theory and the research questions of this thesis were divided into three themes; eating habits, oral health problems of school-age children and oral health care. A qualitative research method was used in this thesis. The material was collected with a questionnaire based on theory. The questionnaire was made in cooperation with the dental hygienist and the public health nurse of Mukkula Elementary School. The questions were based on the problems that the dental hygienist and the public health nurse face in their jobs. The material was analysed with the SPSS-program. On assessment of the research, we can state that most of the fifth grade students have quite good oral health care habits and a regular eating rhythm. According to this research, the fifth grade students eat quite a lot of snacks between meals. Moreover, the study shows that many students have had caries. According to this research, students don’t use much energydrinks. In the future, more attention to the fifth grade student’s snacking habits should be paid. Some instruction material about snacking habits could be produced for example to the internet. Students and their parents could easily read the material from the internet.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication