Tapahtumapalvelun kehittäminen catering -yritys PitoPastantille

Bachelor thesis Finnish OPEN
Hokka, Laura ; Kannari, Tuuli (2012)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Subject: tapahtumat | palvelut | palveluliiketoiminta | palvelumuotoilu | kehittäminen

Tapahtumapalvelun kehittäminen cateringyritys PitoPastantille Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää tapahtumapalvelu cateringyritys PitoPastantille. Tapahtumapalvelu kehitettiin lisäpalveluksi tukemaan yrityksen ydinpalvelua. Tavoitteena oli myös selvittää, onko palvelulle kysyntää Salon seudulla. Tarkoituksena oli mahdollistaa PitoPastantin liiketoiminnan parantaminen. Toimeksiantaja opinnäytetyölle oli cateringyritys PitoPastantti, jonka toiminta on laajentunut viime vuosien aikana. Yrityksellä on kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Perniössä ja Salossa. Tapahtumapalvelu on kehitetty Salon toimipisteeseen. Opinnäytetyön raportin viitekehyksessä kuvataan työn perustana olevia käsitteitä, jotka ovat palveluliiketoiminta, asiakaspalvelu ja tapahtumapalvelu. Tapahtumapalvelun kehittämisessä käytettiin apuna joukkoa menetelmiä, joita olivat 8x8 - menetelmä, haastattelu, havainnointi, benchmarking, blueprint sekä asiakkaan palvelupolku. Kyseisiä menetelmiä pyrittiin soveltamaan palvelumuotoilu – ajattelun tapaan. Haastattelun kautta pyrittiin selvittämään palvelun kysyntää. Havainnoinnin avulla haluttiin koota kuvaa tapahtumapalvelusta. Benchmarkingin avulla haettiin ideoita muista samalla palvelukonseptilla toimivista yrityksistä. Blueprint - kaaviolla haluttiin tarkastella palvelun toimintoja yksityiskohtaisemmin. Asiakkaan palvelupolku -menetelmän avulla haluttiin tutkia tapahtumapalvelua asiakkaan näkökulmasta. Kootun aineiston perusteella tapahtumapalvelulle olisi kysyntää erityisesti Salon seudun yritysasiakkaille. Tulokset auttoivat hahmottamaan palvelua kokonaisuutena sekä yrityksen että asiakkaan näkökulmasta. Opinnäytetyöhön valitut kehittämismenetelmät toimivat hyvin. Kehitetty tapahtumapalvelu tukee yrityksen ydinpalvelua. Jatkossa kehittämistyötä kannattaa jatkaa konkreettisen toimintamallin suunnittelulla. Developing the Event Service of the Catering Company PitoPastantti The purpose of this study was to create an event service for the catering company PitoPastantti. The event service was drawn up to support the core services of the company. The objective of this additional service was to improve the business of the company. The study was made as a commission to the catering company PitoPastantti, whose operations have expanded in the last few years. The company has two venues that are located in Perniö and Salo. The event service was developed to meet the needs of the venue in Salo. The theoretical framework of the study consists of service businesses, customer service and event service. Service design was used as the method, in specific the 8x8- method, interview, observation, benchmarking, blueprint and customer journey maps were chosen. The purpose of the methods is to support the service developing process in Salo. The methods were also used to find out whether it is possible to implement the event service and whether it would have a market in Salo. The interview was used to find out the demand of the event service and the observation to get a broader view of the markets of the event service. Benchmarking was used to survey companies with the same service concept and to research the supply and structure of the service in the other companies. The blueprint chart was used to explore the service operations more effectively. Customer journey maps helped in researching the customer’s perspective of the service. The results of the study showed that there is demand for the event service in the Salo area. The results also demonstrate that the service should be targeted at businesses rather than private customers. The results helped to perceive the service as whole from the perspectives of both the business and private customer. Through the service design it was possible to create the event service to support the core service of the company so that the event service is ready to operate directly. The developing methods worked well and gave results. The set objectives were achieved and the event service was managed to create so that it can be used in the company. The study could have been used for creating a service concept for the company.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication