Liiketoimintasuunnitelma perustettavalle lounas- ja juhlapalveluravintolalle

Bachelor thesis Finnish OPEN
Lehtonen, Niko (2009)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Subject: liiketoimintasuunnitelmat | kasvisruoat | vegetarismi | ravintola-ala | liikeideat

Tämä opinnäytetyö käsittelee liiketoimintasuunnitelman laatimista. Tavoitteena on laatia kan-‎nattava ja menestymismahdollisuuksia omaava liikeidea. Toisena tavoitteena on laatia kattava ‎kooste aiheeseen liittyvästä teoriatiedosta.‎ Suunnitelman laatimisessa olen käyttänyt apuna Viitalan liiketoimintaosaaminen kirjaa, sekä ‎yrityssuomen liiketoimintasuunnitelma työkalua. Lisäksi olen toteuttanut pienimuotoisen ha-‎vainnointitutkimuksen kilpailijayritykseen, haastatellut ravintolayritystä sekä hankkinut arvioinnin ‎liikeideasta asiantuntijalta. Liiketoimintasuunnitelman sisältö vaihtelee eri lähteiden mukaan. ‎Tämän suunnitelman pohjana on käytetty yrityssuomen Internet sivuilta löytyvää ‎liiketoimintasuunnitelma pohjaa. Malliin on tehty muutoksia muun muassa jättämällä pois osioita ‎jotka eivät liikeideaan suoranaisesti liity, tällainen on esimerkiksi kansainvälinen liiketoiminta.‎ Perustettava lounas- ja juhlapalveluravintola tulee tarjoamaan vegaanisia lounas-, ja juhla-‎palveluita keskitason hinnoilla. Ravintolan toiminta perustuu pitkälti sen ekologisiin ja eettisiin ‎arvoihin ja toiminta on suunniteltu nämä asiat huomioon ottaen. Liiketoimintasuunnitelma perustuu ‎teoriatietoon ja opiskelijan omiin ajatuksiinsa alasta ja sen toiminnasta. ‎ Opinnäytetyön tuotoksena on liiketoimintasuunnitelma, joka on tiivistetty kirjallinen kuvaus ‎yrityksen toiminnasta ja valinnoista.‎ A business plan to a future lunch and banquet service restaurant This thesis is about composing a business plan. Its goal is to create a profitable and successful ‎business concept. The second objective is to form a comprehensive abstract about the subject and ‎theory associated in it.‎ In designing the plan the writer used Viitala´s book on business expertise. The writer has used also ‎a corporation Finnish Internet site´s business plan tool. Additionally I have executed a small ‎observation study to my worst competitor, interviewed a restaurant corporation, and got an ‎evaluation about the business plan from an expert. The content of the business plan varies among ‎different sources. As a model to this one, I have used a business plan model founded from ‎corporation Finnish Internet site. The model has experienced changes, for example left out parts ‎of it that doesn’t relate to the business concept properly, such as international trading.‎ Based on the results of the study, the future lunch and banquet service restaurant will offer vegan ‎lunch and catering services with average prizes. The operations of the restaurant are based firmly ‎on ecological and ethical values and every operation has been contrived considering the affairs. ‎The business plan is based on theory and the writers own thoughts about the industry and its oper-‎ations.‎ A product of the thesis is a business plan, which is a compressed written depiction of a corporations ‎operations and choices. ‎
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2009)
  • Cite this publication