Minibaaritoiminnan kehittäminen Holiday Inn Helsinki-Vantaa Airportissa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Raunio, Reijo (2009)
  • Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  • Subject: hotellit | palvelut | myynti | juomat | kannattavuus | myynninedistäminen | menekki | hinnoittelu | tuotevalikoimat

Tämä tutkimustyyppinen opinnäytetyö käsittelee Restel Oy:n operoiman Holiday Inn Helsinki-Vantaa Airportin minibaaritoiminnan kehittämistä. Työn on tarkoitus toimia hotellin johdon apuvälineenä pohdittaessa toimenpiteitä, joilla voitaisiin tehostaa minibaaritoiminnan tuottoja ja parantaa sen kannattavuutta. Koska kannattavuuden käsitteen avaamiselle syntyy näin ollen olennainen tarve, se saa pääroolin viitekehyksessä. Kannattavuuden osalta käsitellään paitsi sen yleistä määrittelyä myös tehokkuuden ja kannattavuuden välistä suhdetta, varastokierron merkitystä, uuteen minibaarijärjestelmään investoinnin mielekkyyttä ja siihen liittyviä laskelmia, hyödyketarjontaa ja -kysyntää sekä lopuksi vielä hinnoittelua ja erilaisia hinnoittelumalleja. Tarkoitus on havainnollistaa ja tuoda esille niitä kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat olennaisia minibaaritoiminnan kehittämisen kannalta. Toinen työn kannalta merkittävä tekijä on myynninedistäminen ja sen vaikutus yhtenä minibaaritoiminnan kehittämisen osana. Myynninedistämistä käsitellään viitekehyksen toisessa osassa. Koska myynninedistäminen on kiinteästi sidoksissa markkinointiin, myös tätä käsitellään aluksi. Vasta tämän jälkeen voidaan selvittää itse myynninedistämisen perusteita, sen käyttöä ja huomioon otettavia tekijöitä etenkin sen käytäntöön soveltamisessa. Empiirisessä osassa käytettiin tutkimusmetodeina minibaariraporteista saatavia tietoja sekä suomalaisille asiakkaille tehdyn kyselyn tuloksia, joita tutkittiin muun muassa tieteellisten analyysimenetelmien avulla. Minibaarijärjestelmätoimittajilta pyydettyjen tarjousten kannattavuuden tarkastelussa puolestaan käytettiin hyväksi investointilaskelmien teorioita. Työn kannalta olennaiset johtopäätökset ovat, että ainakin pääosa suomalaisasiakkaista toivoo edelleen löytävänsä huoneestaan tuotteilla varustellun minibaarin. Tästä huolimatta menekki on kuitenkin ollut kolme viimeistä vuotta laskussa, johon selvityksen mukaan kuitenkin voisivat auttaa valikoimamuutokset ja osin myös yksilöinti. Valikoimamuutoksilla havaittiin olevan myös suurempi merkitys kuin hintojen laskulla eikä hinnoissa pieniä korjauksia lukuun ottamatta nähdä syytä muutoksiin. Hävikin hallinnassa havaittiin vielä joitakin tehostamismahdollisuuksia. Uusien minibaarijärjestelmien osalta jouduttiin toteamaan, että niiden kannattavuus ei ainakaan toistaiseksi yllä samalle tasolle nykyisen järjestelmän kanssa. This bachelor’s thesis is about developing the minibar operations in Holiday Inn Helsinki-Vantaa Airport which is operated by Restel Ltd. The idea of this thesis is to be a sort of a guidebook for the hotel’s management when making decisions on how to achieve greater profits from the minibars and better profitability. Profitability was chosen to be the main frame of reference due to its essentiality for the whole thesis. After giving a general definition for the profitability concept, the thesis goes in deeper by dealing with the relationship between the profitability and efficiency. Other key issues are importance of product cycle, investment and profitability calculations for a new minibar system based on an offer, commodity supply and demand, and pricing strategies. Sales promotion was chosen to be the second frame of reference. Due to the fact that sales promotion is a part of wider marketing field, also a brief marketing definition is needed – only after this the sales promotion itself can be defined more closely. Defining the sales promotion includes, besides the fundamentals, the actual use of the sales promotion tool and the aspects which need to be paid special attention to in order to succeed. Methods used for the empirical part of the thesis were collecting information from the hotel’s minibar reports and arranging a survey for the Finnish guests, both of which were then analyzed by using suitable scientific methods. Investment theories were used for the profitability calculations of the new minibar system. The thesis’ first conclusion is that majority of the Finnish hotel guests are still expecting to have a fully equipped minibar in their hotel rooms. Secondly, changes and some variation in the minibar selection could help boosting the year by year shrinking minibar sales. Actually, according to the survey made, it seems that the selection is more crucial than the price factor. In fact, the current minibar prices need only a minor adjusting rather than major changes. Thirdly, what comes to the problems with the product cycle, there are still ways to make operations more efficient. The fourth and final conclusion is that the hotel’s minibar operations can be developed without expensive investments for new minibar systems. The study shows that the current system is, at least for the time being, the best solution for the hotel.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2009)
  • Cite this publication