Yritysmuodon muutos case-yrityksessä verotuksen näkökulmasta

Bachelor thesis Finnish OPEN
Rand, Anniina (2015)
  • Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Tämän opinnäytetyön aiheena oli yhtiömuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi. Opinnäytetyössä keskityttiin erityisesti yhtiömuotojoen verotuksellisiin eroihin. Opinnäytetyö tehtiin case-yritykselle, jolla yhtiömuodon muutos on suunnitelmissa tulevaisuudessa. Työn tavoitteena oli selvittää, onko case-yrityksen kannattavaa vaihtaa yritysmuotoaan. Työn teoriaosassa perehdytään toiminimeen ja osakeyhtiöön. Teoriassa tuodaan esil-le näiden yhtiömuotojen keskeisimmät erot muun muassa perustamisessa, hallinnossa ja varojen jaossa. Teoriaosassa käsiteltiin myös yhtiömuotojen verotukset. Osakeyh-tiön osalta tutustuttiin myös osakkaiden verotukseen. Teorian pohjalta tehtiin empiriaan verolaskelmia case-yrityksen tilinpäätöksen ja budjetin perusteella. Empiriassa perehdyttiin lisäksi yhtiömuodon muutoksen käy-tännön toteutukseen. Tutkimuksen perusteella todettiin, että yhtiömuodon muutos toisi verotuksellisia etu-ja yrittäjälle. Lopussa todettiin kuitenkin, että muutosta mietittäessä täytyy ottaa huomioon muutakin asioita kuin yrityksen verotus. The topic of this thesis was the change of company form from trade name to private limited company. The thesis concentrates on the difference in taxation in these two company forms. The thesis was done for a case company, which has a plan to change company form. The aim was to find out if it was profitable for the case company to make the change from trade name to private limited company. In the theory part of this thesis concentrates on trade name and private limited com-pany. The theory highlights the differences between these two company forms, e.g. establishment, administrations and distribution of profits. Business taxation and divi-dend taxation are also covered in the theory. In the study part of this thesis, there is calculations that are based on the theory. Fi-nancial statement and budget are being used in the calculations also. There is practise of how to make the change. Based on the study, it was discovered that the change in company form would bring taxation benefits for the case company. However, it was stated that when thinking about the change, there is also other matters that needs to be taken in consideration besides taxation.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication