Event seeking for sponsors: Case Helsinki Pride

Bachelor thesis English OPEN
Jaakkola, Johanna (2014)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Subject: events | sponsorship

This thesis was done for HeSeTa Ry (Helsingin seudun seksuaalinen tasavertaisuus ry) and the goal was to find out how Helsinki Pride could get sponsors more efficiently and how the co-operation could be made more long lasting with the current sponsors. Helsinki Pride is an event organized in Helsinki each year in June. It is also the biggest LGBT event organized in Finland. The biggest event of the week is the Gay Parade and the Party in the Park. In 2014 only these events had over 20 000 participants. That tells about the size of the event. The number of participants is also getting bigger every year. Event is organized by on hired producer and volunteers. In the theory part of this thesis Helsinki Pride and HeSeTa ry. are introduced. Sponsoring and event sponsoring are also explained. Also the process behind sponsoring is introduced from company’s as well as from the sponsor seeker’s point of view. The research was done by using the qualitative research method and the research strategies were theme interviews and e-mail questionnaire for the sponsors of Helsinki Pride 2014. The textual data was analysed using the content analysis and also the findings are introduced based on the analysis. Three members of the organizing team were interviewed for the theme interviews: Chairman of HeSeTa ry Olli-Pekka Koponen, Event Cordinator of Helsinki Pride Senni Moilanen and Janika Niskanen, Responsible of corporate co-operation in Helsinki Pride 2014. The companies that answered to the questionnaire were NRJ Finland, Barefoot Wine, Amnesty International Finland, Danske Bank Oyj, Palveluliittojen ammattiliitto PAM ry. and Hard Rock Cafe Helsinki. With a content analysis different important themes emerged and the key finding was that the lack of time has been a problem with the sponsor seeking process as well as the fact that there has not been a well-planned strategy behind the actions concerning that. Another problem is that there is not enough organizers and finding the right amount of people for the work is hard since everything happens voluntarily. Tämä opinnäytetyö on tehty Heseta Ry:lle (Helsingin seudun seksuaalinen tasavertaisuus ry.) ja tavoitteena oli keksiä keinoja sponsorointihaun parantamiseen Helsinki Pridelle. Lisäksi tavoitteena oli keksiä kuinka nykyisiä sponsorointisuhteita pystyttäisiin ylläpitämään paremmin jatkossa. Helsinki Pride on HeSeTa Ry:n tapahtuma, joka järjestetään vuosittain kesäkuussa Helsingissä. Se on myös suurin Suomessa järjestettävä LHTB-tapahtuma. Helsinki Priden suurimmat tapahtumat ovat paraati sekä puistojuhla. 2014 ainoastaan nämä keräsivät yli 20 000 kävijää. Tämä kertoo paljon tapahtuman koosta. Lisäksi kävijämäärät kasvavat vuosittain. Helsinki Pride järjestetään yhden palkatun tapahtumatuottajan sekä vapaaehtoisten voimin. Opinnäytetyön teoriaosiossa esitellään Helsinki Pride sekä HeSeTa ry. Sponsorointi ja tapahtumasponsrorointi esitellään myös omissa osioissaan. Myöskin prosessi sponsoroinnin takana on selitetty niin yrityksen kuin sponsoreiden hakijan näkökulmasta. Tutkimus on laadullinen ja tutkimusstrategiana on käytetty teemahaastatteluja sekä vuoden 2014 Helsinki Priden sponsoreille lähetettyä sähköpostikyselyä. Tekstuaalinen data on analysoity sisällönanalyysilla, jonka pohjalta kaikki päätelmät ovat tehty. Kolmea Helsinki Pride 2014-tapahtuman järjestäjistä on haastateltu teemahaastatteluja varten: HeSeTa Ry:n puheenjohtajaa Olli Pekka Koposta Helsinki Pride 2014 tuottajaa Senni Moilasta sekä Janika Niskasta, jonka vastuulla oli yritysyhteistyö Helsinki Pridessa 2014. Yritykset jotka vastasivat kyselyyn olivat: NRJ Suomi, Barefoot Wine, Amnesty International Suomi, Danske Bank Oyj, Palveluliittojen ammattiliitto PAM ry sekä Hard Rock Cafe Helsinki. Sisällönanalyysissa nousi esiin monia tärkeitä teemoja. Tärkeimmät löydöt olivat että tapahtuman järjestämiselle ei ole varattu tarpeeksi aikaa, jonka lisäksi sponsorihaun taustalla ei ole ollut järjestelmällistä suunnitelmaa. Ongelmaksi Helsinki Pridessa muodostuu myös tekijöiden puute: on hankala löytää motivoitunutta sekä aktiivista tekijäjoukkoa, kun kaikki tapahtuu vapaaehtoisesti.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2014)
  • Cite this publication