Murroksesta monikanavaiseen vähittäiskauppaan

Master thesis Finnish OPEN
Mäntymäki, Janne (2015)
  • Publisher: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Subject: verkkokauppa | kauppa | vähittäiskauppa | strategia

Vähittäiskauppa on murroksessa, ja verkkokauppa kasvaa. Kuluttajan ostokäyttäytyminen on muuttunut. Tuotteiden ostaminen on kuluttajille monivaiheinen prosessi, missä teknologia on vahvasti mukana. Mitä suurempaan osaan prosessista kauppa pystyy vaikuttamaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se siitä hyötyy. Viimeaikaisista artikkeleista nousee esiin, että tulevaisuudessa menestyy parhaiten monikanavainen kauppa. Opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus oli selvittää kuluttajaverkkokaupan menestyksen kulmakivet ja kehittää K. Mäntymäki Oy:n tietoa ja ymmärrystä verkkokaupasta. Yritys saa tietoa suunnitelmien tueksi, jos se lähtee kehittämään liiketoimintaansa verkkoympäristöön. Tutkittiin myös, mitä hyötyä monikanavaisuudesta on yritykselle. Tämä työ antaa tietoa ja ymmärrystä, ostokäyttäytymisen muutoksesta, verkkokaupasta, ja kehittää yrityksen strategista ajattelua, erityisesti mahdollisen verkkokauppahankkeen näkökulmasta. Yrityksen täytyy kyetä arvioimaan verkko-kaupan merkitys, mahdollisuudet ja valmiudet oman liiketoimintansa ja resurssiensa näkökulmasta. Tutkimuksesta voi olla hyötyä myös muille verkkokauppahanketta suunnitteleville tahoille. Tutkimusote oli kvalitatiivinen. Teoriaosuudessa perehdytään kuluttajan ostokäyttäytymiseen, verkkokauppaan ja strategiaan. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Otokseen haastateltiin neljää vähittäiskauppiasta, jotka toimivat myös verkkoympäristössä. Kaikki olivat toimineet verkkokaupassa jo useamman vuoden. Tutkimusaineisto analysoitiin, ja tulokset esitellään omassa luvussaan. Tulokset vahvistavat aiemman tutkimuksen tuloksia yrityksen strategian ja markkinoinnin merkityksestä verkkokaupan menestystekijöinä. Tämä tutkimus nostaa näiden menestystekijöiden rinnalle yrityksen osaamisen, resurssit ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan. Tutkimus osoittaa, että kivijalkakaupan tunnettavuus kasvaa ja markkina-alue laajenee, kun kauppa toimii monikanavaisena. Kivijalkakauppa ja verkkokauppa tukevat toisiaan toimittaessa monikanavaisesti. Verkkokaupan tutkimusta tarvitaan lisää myös jatkossa. Retail sector is in transformation and B2C e-commerce is growing. Consumer behaviour has changed. Buying products is a multi-step process for consumers, where technology is heavily involved. The larger part of the process retail trade is able to influence, the greater the likelihood it will benefit from it. Recent articles show that multi-channel commerce will thrive best in the future. The primary purpose of the thesis was to study the cornerstones of the success of B2C e-commerce and develop the knowledge and understanding of K. Mäntymäki Ltd of online commerce. The company receives information to support its plans, if it starts to develop their business in a network environment. Another aim was to study the benefits of the multi-channel approach for the company. This study will provide knowledge and understanding of change in consumers’ buying behaviour and e-commerce, as well as develop the company's strategic thinking, especially in light of a possible e-commerce project. The company must be able to assess the importance, opportunities and capabilities of e-commerce from the point of view of its own business and resources. The study may also be useful to other companies planning an e-commerce project. The study was a qualitative. The theoretical part examines consumer buying behaviour, e-commerce and strategy. The data was collected by semi-structured interviews. Four retailers that also operate in a network environment were interviewed for the sample. All had acted in e-commerce for several years. The data was analyzed, and the results are presented in a separate chapter. The results confirm previous research results on the importance of a company's strategy and marketing as success factors for e-commerce. Alongside these success factors, this study raises the company's expertise, resources, and customer-oriented business. The study shows that the visibility of a ground floor shop grows and its market area expands along with multi-channel commerce. The ground floor shop and e-commerce support each other when operating in multiple channels. More research on e-commerce will be needed also in the future.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Master thesis, 2015)
  • Cite this publication