Friends- ohjelman arviointia : Mitä nuoret pohtivat Friends- ohjelmasta ja tunnetaidoista?

Bachelor thesis Finnish OPEN
Santala, Marika (2013)
  • Publisher: Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Subject: nuoret | tunnetaidot | koulu | elämänhallinta

Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida Friends- ohjelmaa kohderyhmänsä näkökulmasta. Kohderyhmä tarkoittaa tässä tapauksessa nuoria, jotka ovat osallistuneet ohjelmaan. Arviointi tapahtui kerätyn palautteen avulla, ja palautteenantoon osallistui yhteensä kuusi luokkaa: kolme 8.luokkaa Helsingissä sijaitsevassa koulussa ja Espoossa sijaitsevassa koulussa palautteen antoi kaksi 7.luokkaa ja yksi 9.luokka. Yhteensä 91 oppilasta osallistui palautteen antoon. Palaute kerättiin kyselynä ja ryhmähaastatteluna. Friends- ohjelma tukee ja edistää tunnetaitoja, joten myös niiden merkitystä nuorille tarkastellaan tässä opinnäytetyössä. Aseman Lapset ry on Suomessa Friends- ohjelmaa toteuttava taho. Opinnäytetyön arviointi antaa järjestölle kehittämisideoita nuorten näkökulmasta, joilla voidaan parantaa ohjelman toteutusta tulevaisuudessa. Friends on melko uusi toimenpideohjelma Suomessa, joten jatkuvaa arviointia ja palautetta tarvitaan ohjelmasta laadukkaan toteuttamisen takaamiseksi. Opinnäytetyö antaa myös syventävän näkökulman kasvatukseen tunnetaitojen merkitystä tarkastelemalla. Tunnetaitojen merkitystä kasvattajan työssä on nostettu esille tänä päivänä. Tunnetaidot ovat tärkeitä nuoren elämänhallinnassa ja ollessaan vuorovaikutuksessa nuoren kanssa kasvattajan tulee ymmärtää nuoren tunteita ja tilannetta. Vuorovaikutustaitoinen kasvattaja omaa itse hyvät tunnetaidot, jolloin hän voi edistää niitä työssään. The thesis evaluates Friends program from point of view of its target group. The target group means in this case young people, who has took part to the program. Evaluation were done by the collected feedback, and overall six classes gave the feedback: Three 8th classes from a school in Helsinki and a school in Espoo with two 7th classes and one 9th class. In total 91 pupils gave feedback. The feedback was gathered as questionnaire and as group interview. Friends program supports and promotes emotional competences which why their significance for the youth is also regarded in this thesis. Aseman Lapset ry implements Friends program in Finland. Evaluation of this thesis gives developemental ideas from the view of the youth, that could improve the implemention of the program. Friends is quite new operational program in Finland, which why it needs continuous evaluation and feedback to guarantee its high quality implemention. The thesis will give also advanced perspective to education with taking look at the emotional competences. The significance of the social competences has been brought up lately in educational work. Emotional competences are important in young person’s life management and to be in interaction with young person the educator should understand young person’s feelings and situation. Interact skilled educator has itself advanced emotional competences which why educator can promote them in work.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication