Veganism: Ett hållbart alternativ för framtiden : Konsumentundersökning

Bachelor thesis Swedish OPEN
Wessman, Christian (2016)
  • Publisher: Yrkeshögskolan Arcada
  • Subject: veganism | studerande | konsumentbeteende

Internationella mattrender som veganismen har ökat under de senaste åren med hjälp av en ökande efterfrågan. Trots att vegan kosten nått internationell publicitet och ett växande utbud i livsmedelsaffärer och restauranger, är veganerna fortfarande en minoritet i Finland. För många handlar vegan kosten om djurens väl, men för andra också om att nå en hälsosammare livsstil eller för att bli mer klimatsmart, eftersom mat står för största andelen av vår påverkan på miljön. Enligt en undersökning är en tredjedel Finländare av den avsikten att de vill minska på sitt köttätande. Dessutom visar en internationell forskning från 2015 att vi skulle spara miljarder euro årligen om människorna åt mera grönsaker och mindre kött, och samtidigt skulle man minska på klimatutsläppen och antalet dödsfall runt om i världen. Arbetet grundar sig på att ta reda på hur medvetna högskolestuderanden i Helsingfors är om veganism och de negativa effekterna av köttätande. Teoretiska referensramen grundar sig på konsumentbeteende och medvetenhet, i detta fall Jagers hållbart konsumentbeteende och Lavidge hierarki av effekter. I den empiriska delen valde jag att utföra kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse av respondenternas tankar. Det utfördes 8 intervjuer och resultaten visade att de avgörande faktorerna var eget initiativ genom tillräcklig kunskap och emotionellt engagemang. International trends like the vegan trend has grown over the past decade as a result of higher demand and result being an increase in the variety of vegan products in grocery stores and restaurants. Despite the growth of veganism in international publicity and popularity, the amount of vegans is still merely a minority in Finland. There are many different reasons for being vegan, one which is the wellbeing of animals, for others it’s about being environmentally friendly, but for most it’s simply about having a healthy lifestyle. According to recent researches, one third of every Finnish citizen is willing to reduce their intake of meat products. Another recent international research showed that we could save billions of euros yearly by eating more plant based products and less meat, while also reducing the global mortality rates and carbon emissions into the atmosphere. This study is based on finding out how knowledgeable university students in Helsinki are about veganism and the negative effects of meat consumption. The theory is based on consumer behavior and awareness, in this Jagers’ sustainable consumption behavior and Lavidge Hierarchy of effects. The empirical part was conducted through qualitative interviews to get an in-depth understanding of the respondents’ thoughts. 8 interviews were conducted and the results showed that the deciding factor was their own level of commitment through sufficient knowledge and emotional investment.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication