Unelmien hostelli - markkinoinnin vaikutus tunnettuuteen : Tunnettuus- ja mielipidekysely TAMK:n opiskelijoille case: Dream Hostel Tampere

Bachelor thesis Finnish OPEN
Isokangas, Eeva (2011)
  • Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Subject: retkeilymajat | brändit | tunnettuus | markkinointi | kilpailukyky | markkinointiviestintä

Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Tamperelaisen Dream Hostelin kanssa. Tarkoituksena oli selvittää sähköisen kyselylomakkeen avulla Dream Hostelin tunnettuutta, onko Dream Hostel tuttu ja mitä kautta. Lisäksi selvitettiin kyselyyn vastanneiden mielipiteitä yrityksen internet-sivujen antamasta kuvasta ja aamiaispalvelun tärkeydestä, sekä saatiin vastauksia siihen, mitä kriteereitä potentiaalinen asiakas pitää tärkeimpinä edullista majoitusta valitessaan ja kuinka paljon vastaajat olisivat valmiita maksamaan hostel- tasoisesta yöpymisestä. Otosjoukoksi valittiin sattumanvaraisesti Tampereen ammattikorkeakoulun eri alojen oppilaita, sähköinen kyselylomake lähetettiin opiskelijoille sähköpostitse. Kyselyn aineisto koostui 208:sta vastauksesta. Lomake-editorin avulla vastausten karttumista oli helppo seurata jo tiedunkeruu vaiheessa. Tutkimuksen tulosten perusteella Dream Hostel oli tuttu vain lähes puolelle kyselyyn osallistuneista. Dream Hostelista oltiin eniten luettu lehdistä ja kuultu koulun välityksellä. Internet sivujen antama kuva jakoi makuasiana mielipiteitä puoleen ja toiseen, toiset vierastivat huoneiden kliinisyyttä ja toiset taas pitivät tilojen pirteästä ja nuorekkaasta designista. Selvästi enemmistö vastaajista olisi kuitenkin valmis yöpymään paikassa annetun kuvan perusteella. Tärkeimpinä kriteereinä pidettiin hostellin hintaa, hinta / laatusuhdetta, turvallisuutta, sijaintia ja siisteyttä / palveluympäristöä. Tulosten perusteella maksulliset lisäpalvelut, oletettu hauskuus, maksuttomat lisäpalvelut sekä imago vaikuttivat vähiten merkityksellisiltä edullista majoitusta valittaessa. Vastausten perusteella aamiaspalvelun tarjoamista voisi suositella harkitsemaan. Tuloksista tulee olemaan hyötyä Dream Hostelille tulevaisuutta ajatellen sillä kaikki se tieto, mitä mahdollisilta asiakkailta saadaan, auttaa yritystä jatkossa tekemään päätöksiä yrityksen toiminnan suhteen. This inquiry has been done in cooperation with Dream Hostel Tampere. The objective of this thesis was conducted in to study how familiar the hostel is among students of Tampere University of Applied Sciences. The aim was also to chart the channels and sources of information. Furthermore, the inquiry explores opinions concerning the image of the hostel based on web-pages and possible experience of their own. The importance of breakfast facilities was also examined. One of the most important issues was to find out which criteria are the most important to potential customers while choosing an economical accommodation and how much they are willing to pay for it. The data used in the study consisted of 208 answers from the students of different degree programmes. The electronic inquiry enabled to follow the results during data collection. According to the results Dream Hostel Tampere was familiar to nearly half of the participants in the inquiry who had received the information from newspapers or their acquaintances. Some of the answerers considered the environment of the hostel too clinical, some highlighted the youthful, fresh and cool design of the hostel. Nevertheless, clearly most of the answerers would stay a night in Dream Hostel based on their previous experience and the impression they had received. The most important criteria while choosing an economical accommodation were the price, quality, safety and location of the hostel and the service environment. Extra services that are not free, assumed amusement, free extra services and image of the hostel impact the least. Offering breakfast facilities is something that Dream Hostel could think about based on the results.. The information of the study can be used when considering enhancing marketing resources and improving the recognizability of the brand of Dream Hostel widely in the future.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2011)
  • Cite this publication