La Alpaca -vaatemerkin brändäys

Bachelor thesis Finnish OPEN
Lehtinen, Laura (2013)
  • Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  • Subject: brändit | brändäys | ohjeet | verkkokauppa

Tämä opinnäytetyö käsittelee brändin vahvistamista ja brändiohjeiston luomista vaa-tealan yritykselle La Alpacalle. La Alpaca on suomalainen vaatemerkki, joka suunnit-telee, tuottaa ja myy alpakanvillasta valmistettuja tuotteita. Materiaalin ainutlaatuisuus ja hienous ovat olleet osa yrityksen identiteettiä alusta asti. Brändin lisäksi työssä on tutkittu kaupankäynnin rakenteellista muuttumista perinteisestä myymälätoiminnasta verkkomyyntiin. Työn tavoitteena on ollut luoda materiaalin tuntuun perustuva brändi La Alpacalle ja yhtenäistää yrityksen visuaalinen ilme. La Alpacan kotisivut toimivat samalla verkko-kauppana, ja verkkokaupan suunnittelu ja toteutus ovat olleet iso osa tätä työtä. Lisäk-si työhön on kuulunut liikkeeseen esille tulevan mallistokirjan suunnittelu. Brändi on lisäarvo, jota kuluttaja kokee saavansa ostaessaan tietyn tuotteen. Yrityksen visuaalinen ilme on konkreettinen, brändi taas on mielikuva, joka syntyy kuluttajan mielessä. Yrityksen brändin täytyy olla johdonmukainen, ja sen tulee pohjautua rehel-lisiin arvoihin. Brändin rakentuminen on pitkä prosessi, johon vaikuttavat osaltaan kaikki, jotka ovat tuotteen kanssa tekemisissä. Tuotteiden tekniset ominaisuudet eivät enää riitä vaan erottuvuus on strategia, jolla kilpaillaan. Mitä enemmän tarjontaa on, sitä tärkeämpää on erottua. Brändi on paketti, johon tuote kääritään. Pakettiin kuuluu yhä useammin myös jokin palvelu tai muuta oheismateriaalia. Tarinankerronnasta on tullut yksi elementti brändisuunnittelussa. The aim of this thesis was to sharpen a brand identity and to create a brand manual to a small enterprise in the clothing industry, La Alpaca. La Alpaca is a Finnish clothing brand that designs, creates and sells products produced of alpaca wool. The luxury and the feeling of the material have been foundation of the identity of La Alpaca from the beginning. In addition to the brand, also the structural change in trade from traditional stores to on-line shops was studied. The objective of the work was to create a brand for La Alpaca and rebuild its visual identity. The homepage of La Alpaca also works as an on-line shop. Designing and creating the on-line shop to La Alpaca were the most extensive part of the project. In addition, a collection book that can be viewed at the store was designed. A brand is the additional value, which the customer feels to gain when buying a prod-uct. The visual outlook is concrete while the brand is an image that is formed in the consumer’s mind. The brand of a company must be consistent from the beginning and it must be based on honest values. The building of a brand is a long process. A brand has to have something distinguishable, technical features are not enough. How, then, can a product be distinguishable when so much is on offer in the market? A brand is like a package in which the product is wrapped. The package usually includes some kind of service or some supplements. Storytelling has become one of the ways of crea-ting a brand.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication