Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

Bachelor thesis Swedish OPEN
Kindstedt, Tomas (2013)
  • Publisher: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
  • Subject: nättjänster | programutveckling | träningsmetoder

Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk för att analysera en verksamhetsmodell, som ger oss en grund för projektet. De olika områden som STOF tar upp är: Service, Teknologi, Orga-nisation och Finans. Varje delområde gås igenom skilt och man ställer frågor och ger svar på dem för att man skall begrunda alla väsentliga frågor. Utvecklingsmodellen som används är Agile, ett sätt att utveckla mjukvarubaserade tjänster i cykler. Hur kravhantering fungerar i agila utvecklingsmodeller tas också upp. Själva utvecklingsprocessen beskrivs steg för steg, allt från planeringen till varje pro-grammeringsfas, som förklaras i fyra olika iterationer. Tjänsten skall vara lätt att an-vända och skall kunna fungera på så många plattformer som möjligt. En enkel och klar design är också viktig. Till sist reflekterar jag över de resultat jag nått i utvecklingsprocessen. Jag sammanfattar mina tankar om Agile och STOF, samt reflekterar över hur de fungerade tillsammans för att utveckla produkten. The work deals with the development of SECTMA, a circle training program designed for people who practice martial arts. The program is designed for all fitness levels from top athletes to those who just want to improve their fitness level. The work is divided into two parts; in the first part I go through theory for STOF and Agile to create a foundation and an understanding of how I want to develop the program. The second part follows the development stages. STOF offers a framework to analyze a development model; this gives us a basis for the project. The different areas STOF addresses are: Service, Technology, Organization and Finance. Each area is reviewed separately and I ask questions and give answers to the questions in order to go through all the issues. The development model used is called Agile, a way to develop services in cycles. How requirement management works in agile development models is also discussed. The de-velopment process is described step by step, from planning to each of the programming phases, which are explained in four different iterations. The service should be easy to use and be able to work on as many platforms as possible. A simple and clear design is also important. Finally, I reflect on the results I got from the development process. I summarize my thoughts on Agile and STOF and reflect on how they worked together to develop the product.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication