Päiväkoti Riemula

Bachelor thesis Finnish OPEN
Alanko, Reetta ; Ihanamäki, Katja (2012)
  • Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Subject: päivähoito | erityispäivähoito | päiväkodit | yrittäjyys | yritykset | liiketoimintasuunnitelmat

Opinnäytetyössä kuvataan yleisesti päivähoidon kehitystä Suomessa sekä päivähoitoa yrittäjän näkökulmasta, tuoden esille sen tämän päivän haasteet ja mahdollisuudet. Työssä on pohdittu yhteistyön merkitystä kunnan kanssa ja sitä, miten kunta voi osaltaan joko rajoittaa tai edesauttaa yksityisen päivähoitoyrityksen toimintaa. Opinnäytetyössä kerrotaan teoriassa Päiväkoti Riemula nimisen, erityispäivähoitopalveluita tarjoavan yrityksen perustamiseen liittyvistä suunnitelmista. Suunnitellussa päiväkodissa toimii integroitu lapsiryhmä, josta osa lapsista on erityistä tukea tarvitsevia. Päiväkoti Riemulan erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmä painottuu sosiaalis- emotionaalisia vaikeuksia ja kielenkehityksen ja kommunikoinnin vaikeuksia omaaviin lapsiin. Päiväkoti Riemula tarjoaa yli 3-vuotiaille lapsille kokopäivähoitoa, sekä esiopetusta ja osapäivähoitoa. Kuvitteellisena päiväkodin sijaintikuntana pidettiin Porin kaupunkia, joka suunnitelman mukaan ostaa esiopetusta ostopalveluna päiväkoti Riemulasta. Suunnitelman keskeisin osa on liiketoimintasuunnitelma, joka on toiminut opinnäytetyön tärkeimpänä työvälineenä. Liiketoimintasuunnitelma sisältää talouslaskelmien lisäksi SWOT -analyysin, kuvauksen liikeideasta, asiakkaista, markkinoista ja kilpailijoista. Liiketoimintasuunnitelman perusteella tehdyt suunnitelmat ovat tällä hetkellä toteutuskelpoisia, jos Porin kaupungin kanssa tehty yhteistyö toteutuisi suunnitelman mukaan. DAY CARE CENTER RIEMULA In this thesis we describe the development of Finnish day care system in general and also discuss day care as a form of entrepreneurship taking into consideration current possibilities and also the challenges concerning day care as a business. We discuss the importance of cooperation with the municipality, and how the municipality can either limit or contribute to the operation of the private day care company. This thesis describes the plans of setting up a company called Riemula. The day care center Riemula would provide special day care services. The day-care center would have an integrated group of children where some of the children have special needs. The day care center Riemula would specialize in the children who have the difficulties in socio- emotional or linguistic development and communication. The day care center would provide full-time day care services for over 3 year-old children, as well as pre-school education and part-time day care. The day care center would be located in the city of Pori, which supposedly purchases pre-school services from Riemula. The business plan has worked as the most important tool of this thesis. The business plan consists of a financial plan, the SWOT-analysis, and a description of the business idea, customers, the market and competitors. The plans based on the business plan would be feasible, if the city of Pori co-operates as expected.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication