Perehdyttäminen Nummenselän päiväkodissa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Mustiala, Hanne (2013)
  • Publisher: Diakonia-ammattikorkeakoulu

TIIVISTELMÄ Mustiala, Hanne. Perehdyttäminen Nummenselän päiväkodissa. Diak, syksy 2013, 71s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Toiminnallisen opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa perehdyttämismateriaali Nummenselän päiväkodille. Päiväkoti on uusi päivähoidon toimintayksikkö Vihdissä. Tähän asti uuden työntekijän perehdyttämisessä on käytetty Vihdin kunnan yhteistä perehdyttämismateriaalia. Tämä Nummenselän päiväkodin perehdyttämismateriaali on tarkoitettu käytettäväksi jo olemassa olevan materiaalin rinnalla täydentämään ja syventämään perehdytettävän henkilökohtaista perehdyttämisprosessia. Opinnäytetyöraportin teoriaosuudessa käsittelen varhaiskasvatusta ja päivähoitoa. Lisäksi tutustun perehdyttämistä käsittelevään kirjallisuuteen. Yhtenä tärkeänä osana on myös lainsäädäntö sekä perehdyttämisen että varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Perehdyttäminen on työntekijän oikeus, ja työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus sen järjestämiseen. Perehdyttäminen on työhön, työyhteisöön, työympäristöön ja organisaatioon opastamista. Perehdyttäminen tulisi huomioida myös uusien työvälineiden käyttöönotossa ja erilaisissa muutostilanteissa. Perehdyttäminen on selkeä kokonaisuus, joka etenee prosessimaisesti. Perehdyttäminen ei ole yksisuuntainen prosessi vaan se tulee nähdä jatkuvana vastavuoroisena oppimisena niin esimiehen, työyhteisön kuin uuden työntekijänkin näkökulmasta. Perehdyttämismateriaali on tehty yhteistyössä Nummenselän päiväkodin työyhteisön kanssa. Keskustelutilaisuudessa kesäkuussa 2013 pohdittiin perehdyttämistä yleisesti sekä arjen mahdollisuuksia ja haasteita perehdyttämiselle. Päiväkodin johtajan kanssa keskustelin syksyn 2012 aikana perehdyttämisestä ja perehdyttämismateriaalista sekä yksikön toiveista. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa perehdyttämismateriaalin lopulliseen sisältöön ja ulkoasuun. Syksyllä 2013 pyysin palautetta perehdyttämismateriaalista henkilöstöltä avoimin kysymyksin. Palautteen pohjalta tein muutoksia perehdyttämisoppaaseen. Tulevaisuudessa materiaalin päivittämisestä vastaa päiväkodinjohtaja, jolla on myös päävastuu perehdyttämisestä. Nummenselän päiväkodin perehdyttämismateriaali koostuu perehdyttämisoppaasta ja kahdesta perehdyttämiskortista. Asiasanat: henkilöstö, oppiminen, perehdyttäminen, päivähoito, työyhteisöt, varhaiskasvatus, oppaat ABSTRACT Mustiala, Hanne Orientation in the day care unit Nummenselkä. 71 p., 3 appendices. Language: Finnish. Autumn 2013. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services. This thesis is a functional product. The aim of this practice based thesis was to create an orientation material for the day care unit Nummenselkä in Vihti. The orientation material was topical. There were no unit’s own written instructions or orientation material. This thesis has two following sections: the theory part and the orientation material of the day care unit Nummenselkä. The theory part includes information about early childhood education in Finland and work orientation in general. The material for this thesis was gathered in a conversation with the unit's employees in June 2013 and the meetings with the day care manager in Autumn 2012. At the meetings, it was discussed how the actual orientation and how the daily routines should impact on the orientation process. Discussions focused on the opportunities and the challenges of the orientation. The orientation material has a folder and two orientation cards attached. The first orientation card topic is the educational partnership when a new child and family started in the day care. The second orientation card topic is information for a new employee. The unit's manager and the employees had an opportunity to impact on the orientation material's appearance and content. For feedback on the orientation material asked from the day care unit Nummenselkä employees. The employees had an opportunity to write the feedback by email. There were some changes for the orientation folder after the feedback. In the future, the material will be updated by the day care manager and it will serve as a useful resource for the new and current employees. Keywords: day care unit, early childhood education, educational partnership, employee, orientation
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication