Mise en scène ja kertova lavastus

Bachelor thesis Finnish OPEN
Bruun, Ida (2013)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tämä opinnäytetyö tutkii mise en scèneä ja lavastuksen kerronnallista vaikutusta elokuvassa. Työ on toteutettu toiminnallisena ja koostuu kirjallisesta osasta ja teososasta. Teososa on vuonna 2012 ensi-iltansa saanut fiktiivinen lyhytelokuva Varjelus. Toimin elokuvassa lavastajana ja rekvisitöörinä. Kirjallinen osuus alkaa käsittelemällä mise en scènen, eli ’näyttämöllepanon’ määritelmää ja sen syntyä elokuvalliseksi konseptiksi. Työ etenee esittelemään ja tarkastelemaan käsitteen eri visuaalisia elementtejä ja niiden toimivuutta niin yhdessä kuin erikseen. Varjelus-elokuvalle omistetussa luvussa nostetaan esiin yksi elokuvassa esiintyvä kuva ja analysoidaan sitä lyhyesti lavastuksen ja mise en scènen näkökulmasta. Työn päätöskappaleessa tarkastellaan lavastuksen normista poikkeavaa roolia aktiivisena välineenä, jolla elokuvan juonta tai dramatiikkaa voi kuljettaa eteenpäin. Työn lähdemateriaalina on käytetty alan kirjallisuutta sekä muutamaa verkkolähdettä. Tekstiin on upotettu runsaasti referenssikuvia elokuvista, helpottamaan sisällön ymmärtä-mistä sekä tukemaan mielipiteitä ja esimerkkejä. Mise en scène on syystä ennemmin analyyttinen konsepti kuin käytännön työkalu. Kuvauksissa sen eri elementit rakentuvat usein omina osa-alueinaan monen ihmisen voimin, kuitenkin ohjaajan valvovan silmän alla. Taitava elokuvatekijä tunnistaa kuitenkin mise en scènen myös kuvaustilanteessa ja osaa rakentaa tietynlaisen tunnelman ja ilmeen mise en scènen eri elementtejä ajatellen, sekä hyödyntämään niiden vuorovaikutteisia mahdollisuuksia. The present Bachelor’s thesis examines mise en scène and a setting’s narrative impact on film. The thesis is executed as a multipart project and consists of a written part and a creative part. The creative part constitutes a fictional short film called Varjelus, which had its premiere in 2012. I served as the set designer and property master in the making of the film. The written part begins by discussing the definition of mise en scène, or ‘placing on stage’, and its birth as a film concept. The thesis continues to introduce and examine the concept’s different visual elements and their function as a group and as independent components. In the chapter dedicated to Varjelus, the thesis brings up a scene from the film and proceeds to conduct a short analysis by scrutinizing it in the light of set design and mise en scène. The thesis ends with an examination of set design that deviates from the norm by being in a more active role, as a conveyor of the film’s plot and drama. The source material for the thesis consists of professional literature and various Internet sources. The text encloses a myriad of reference images from the movies to assist with comprehending the content, and also to support opinions and examples. Mise en scène has its reasons for being more of an analytical concept than a practical tool. On the set, its different elements are constructed in each one’s field, by a vast amount of people, but under the scrutinizing eye of the director. However, a creative film maker does recognize the mise en scène during a shoot, and knows how to build a certain mood or an image with a thought on the different elements, and to utilize their reciprocal possibilities.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication