5S-menetelmän implementointi

Bachelor thesis Finnish OPEN
Kaikula, Kari-Marko (2017)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

Tässä opinnäytetyössä tavoiteltiin siisteyden ja järjestyksen tuomista 5S-menetelmän avulla Helen Oy:n kunnossapidon varaosavarastoon Salmisaaren voimalaitoksella. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama energia-alan yritys. Kehittämistehtävänä työssä oli 5S-menetelmän implementointi. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia niitä seikkoja, jotka vaikuttavat 5S-menetelmän käyttöönottoon. 5S on menetelmä, jolla tuodaan siisteyttä ja järjestystä työympäristöön. Tutkimusmenetelmänä oli toimintatutkimus. Työ aloitettiin tutkimalla ja havainnoimalla varastojen nykytila. Varastojen nykytilan tarkastelu tehtiin syksyn 2015 aikana logistiikkapäällikön ja varastomestarin toimesta, jolloin todettiin, että varastoihin on kertynyt vuosien varrella liikaa tavaraa. Päätös 5S-menetelmän käyttöönotosta tehtiin kevään 2016 aikana. Työ toteutettiin hyödyntämällä 5S-koulutuksessa saatuja materiaaleja sekä tutkimalla Lean ja 5S kirjallisuutta ja tekemällä lomakehaastattelu 5S tapahtumapäiviin osallistuneille. Tutkimuksen tuloksena löydettiin ongelmakohdat, jotka hidastivat 5S-menetelmän käyttöönottoa. Työn tuloksena implementoitiin 5S-menetelmä pilottialueelle sekä aloitettiin kuukausittaiset tiimipalaverit, joissa yhtenä aiheena on 5S sekä jatkuva parantaminen. Tämän työn johtopäätöksenä todettiin, että palautteen antamisessa sekä sitouttamisessa on kehitettävää, jotta 5S-menetelmä saadaan implementoitua kaikkiin Helen Oy:n varaosa- ja työvälinevarastoihin. The purpose of this thesis was to improve cleanliness and order by implementing the 5S method in Salmisaari power plant’s maintenance spare parts warehouse owned by Helen Oy. Helen Oy is energy sector company owned by city if Helsinki. Development work was to implement the 5S method. The Examination purpose was research those aspects which have an influence on 5S method implementation. 5S is method which bring order and cleanliness in work environment. The Research method was action research. The project was started by studying and observing the current state of the warehouses. The examination and observations were carried out jointly by the logistics manager and the warehouse manager in 2015, when it was observed that the warehouses had accumulated too much material over the years. A decision was made to introduce the 5S method in the spring of 2016. The method was implemented by utilising 5S training materials, researching Lean and 5S literature and getting the participants of the 5Straining to fill in questionnaires. The result of research was finding barriers, which was slowing down to 5S method implementation. The results were the implemented 5S method in the pilot area, as well as monthly team meetings which that handleled 5S and continuous improvement. Further development requires feedback on the method, as well as the commitment of the entire organization to the 5S methodology in order to ensure the 5S method is implemented in all of Helen Oy’s spare parts warehouses.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication