Batman - A hero of the American monomyth : An exploration of comic book superheroes

Bachelor thesis English OPEN
Paalanen, Pekka Johan Karoly (2012)
  • Publisher: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
  • Subject: Heroes | Motion pictures and comic books | Characters and characteristics | hjältar | film | populärkultur

Heroes play an integral part in fiction in our society, especially within the realm of comic books and their film adaptations. Joseph Campbell introduced the concept of the “classic monomyth”; an underlying narrative structure and a heroic archetype whose characteris-tics are apparent in every mythical story from Prometheus to Luke Skywalker. The clas-sical monomyth is an underlying narrative of how a heroic figure travels out into a world of wonder on an adventure, returns and finds his/her place in his/her society. In this the-sis, the classical monomyth is represented by Superman. John Shelton Lawrence and Robert Jewett developed a variation on Campbell’s monomyth, called the “American monomyth.” This monomyth is less about finding one’s self in one’s society and more of how a lone hero appears, fights against the injustices of society, is victorious and then fades away. The purpose of this thesis is to juxtapose both monomyths, compare their representative heroes – added to make the comparisons easier to comprehend – and in doing so define Batman as a hero of the American monomyth. The purpose of this thesis is also to point out that Campbell’s classical monomyth is evolving, and that more variations of this heroic archetype will eventually appear. Hjältar spelar en stor roll i fiktion i vårt samhälle, särskilt i serietidningar och deras fil-matiseringar. Joseph Campbell introducerade konceptet av “klassiska monomyten”; ett grunläggande berättelsestruktur och en hjältefigur vars karaktärsdrag är så universala, att man kan hitta dom i varje mytisk berättelse från Prometheus till Luke Skywalker. Klassiska monomyten är ett grundläggande narrativ om hur en hjältefigur vandrar ut i en mystisk värld på ett äventyr, återvänder och hittar sin plats i sitt samhälle. I denna examesarbete representeras klassiska monomyten av Stålmannen. John Shelton Law-rence och Robert Jewett utvecklade en variation på Campbells monomyt. Lawrence och Jewett kallar denna koncept “amerikanska monomyten.” Denna monomyt handlar mindre om hur en hjälte finner sin plats i sitt samhälle och mera om hur en ensam hjälte framstår, kämpar emot samhällets faror, vinner och sen försvinner. Detta examensarbete framhäver båda monomyter – och en exemplarhjälte för både mo-nomyt för praktisk uppfattning – och jämför dom i form av deras exemplarhjältar, för att slutligen presentera Batman som en hjälte av amerikanska monomyten. Syftet med denna examensarbete är också poängtera att även Campbells klassiska monomyt håller på att utveckla sig, och i framtiden kommer eventuellt flera variationer av denna hjälte-arketyp framstå. Sankarit ovat isossa roolissa fiktiivisessä kerronnassa nyky-yhteiskunnassa, varsinkin sarjakuvissa ja niiden elokuva-adaptaatioissa. Joseph Campbell kehitti käsityksen “klassisesta monomyytistä”; perustavanlaatuisesta tarinarakenteesta ja sankarihahmosta, joiden tunnusomaiset piirteet ovat läsnä jokaisessa myyttisessä tarinassa aina Prometheuksesta Luke Skywalkeriin. Klassinen monomyytti on perustavanlaatuinen tarina sankarihahmon seikkailuntäytteisestä matkasta ihmeelliseen maailmaan, tämän paluusta ja kuinka hän löytää asemansa yhteiskunnassaan. Tässä opinnäytteessä klassista monomyyttiä edustaa Teräsmies. John Shelton Lawrence ja Robert Jewett kehittivät Campbellin käsityksen pohjalta muunnelman, nimeltä “amerikkalainen monomyytti.” Tässä monomyytissä on vähemmän kyse asemansa löytämisessä yhteiskunnassa ja enemmän siitä, miten yksinäinen sankari ilmestyy, taistelee yhteiskunnan vääryyksiä vastaan, voittaa ja sitten katoaa. Tämän opinnäytteen tarkoitus on verrata näitä kahta monomyyttiä, niiden kahta esimerkkisankaria – jotta rinnakkaisasettelu olisi selkeämpi – ja täten todistaa, että Lepak-komies vastaa käsitystä amerikkalaisesta monomyytistä. Tämän opinnäytteen tarkoitus on myös huomauttaa, että Campbellin klassinen monomyytti kehittyy jatkuvasti ja että lisää variaatioita tulee vääjäämättä ilmaantumaan. The script refered to in the text - "Scar" - can be made available by the author of this thesis upon request. Manuset som hänvisas till i texten - "Scar" - kan göras tillgänglig om det finns behov. Tekstissä mainittu käsikirjoitus - "Scar" - on saatavilla pyynnöstä.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication