Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2016

Mobiilideittailusovellus Tinderin käyttö ja sen vaikutukset ihmisen identiteettiin ja itsensä esittämiseen

Puranen, Juuso;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2016
Country: Finland
Abstract
Tinderin kaltaisten mobiilisovellusten käyttö on nopeassa ajassa muovannut nykyajan deittailukulttuuria ja tarjonnut uusia keinoja etsiä ja tavata uusia ih-misiä. Tinderiä ei ole kuitenkaan ilmiönä tutkittu laajalti, vaikka mobiilideittai-lusovellus on tehnyt internetin välityksellä tapahtuvasta suhteiden muodosta-misesta hyväksyttävämpää ja jopa trendikästä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten Tinderin käyttö vaikuttaa ihmisen identiteettiin ja itsensä esittämiseen. Teoreettisessa viitekehyksessä Tinder esitellään mobiilina sosiaalisen me-dian palveluna. Lisäksi sekä teknologian omaksumiseen ja käyttöön että identiteettiin, itsensä esittämiseen ja vaikutelman hallintaan perehdytään tietojärjestelmätieteen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta kehitettiin Tinderiä eri teemojen osalta kuvaava viitekehys, johon haettiin täydennystä kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, jotta sovelluksen käyttäjät pääsivät vapaasti kertomaan kokemuksistaan. Haastateltavien etsinnässä käytettiin apuna tutkimuksen tueksi luotua, Tinderiä käsittelevää blogia. Otanta käsitti yhteensä 15 erilaista Tinder-käyttäjää. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Tinderin käytön taustalla vaikuttivat usein kaveripiirin kokemukset ja suosittelu sekä mielenkiinto kokeilla uutta ilmiötä. Sovelluksen käyttäjiä ei ole helppo määritellä käyttötarkoituksen perusteella, sillä Tinder koettiin seuranhaun lisäksi myös pelkkänä viihteenä ja ajankäyttötapana. Oman profiilin suhteen keskityttiin parhaiden puolien korostamiseen positiivisen vaikutelman antamiseksi, mutta profiili haluttiin pitää mahdollisimman todellisuutta vastaavana. Vastapuolelta toivottiin laadukkaita ja selkeitä profiilikuvia, persoonallisuutta ja samanhenkisyyttä. Uutena tutkimustuloksena voidaan todeta, että sovelluksen käyttö teki käyttäjistään pinnallisempia, ulkonäkökeskeisempiä ja valikoivampia perinteisempään kumppaninetsintään verrattuna, mutta toisaalta Tinder koettiin positiivisen deittailukulttuurin lisääjäksi ja erinomaiseksi väyläksi tutustua ilman torjutuksi tulemisen pelkoa uusiin ihmisiin. Using of emerging mobile dating applications like Tinder has rapidly changed our dating culture and provided new ways to find and meet new people. Tin-der is still slightly researched phenomenon, even though the application has made computer-mediated dating and relationship formation more acceptable these days. The aim of this study is to find out how using of Tinder impacts on human’s identity and self-presentation. In a theoretical framework Tinder is introduced as a mobile social media and the main focus is in theories of technology adoption and use, self-presentation and impression management. A theoretical model was developed based on the literature review. Themes of the model formed a foundation for a qualitative research. Because the aim of this study is to examine this phenome-non from the user’s perspective, the material for the empirical part was collect-ed with semi-structured theme interviews. Tinder-themed research blog was also written during the research and it was used in seeking proper participants for the study. The sample included a total of 15 different users of Tinder. The research results suggest that both curiosity of the user and recom-mendations and experiences of friends have an impact on testing and adoption of Tinder. The research indicates that it’s not easy to categorize the users of Tinder based on their targets for use. Tinder was used for seeking romantic and sexual partners but also as pure entertainment at leisure time. Tinder users at-tempted to put their best side forward in their dating profiles in order to give as positive impression to the others as possible but still corresponding with the truth. Desired qualities for the opposite user were quality and clarity of profile pictures and shared values and interests with the matching user. It can be pointed out as a new research result that using of mobile dating application Tinder was more superficial, more appearance-oriented and more selective compared to traditional forming of social relationships. On the other hand, the application has increased a positive dating culture and it was perceived as an excellent way to meet new people without fear of being turned down.
Subjects

Tinder, deittipalvelut, mobiilipalvelut, sosiaalinen media, omaksuminen, identiteetti

Related Organizations
moresidebar