The eSourcing Capability Model for Service Providers: Knowledge Manage-ment across the Sourcing Life-cycle

Bachelor thesis English OPEN
Laaksonen, Pekka (2011)
  • Subject: Tietämys | Tietämyksen hallinta | the eSourcing Capability Model for Service Providers

Laaksonen, Pekka The eSourcing Capability Model for Service Providers: Knowledge Manage-ment across the Sourcing Life-cycle Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 42 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja(t): Käkölä, Timo Tässä kandidaatintutkielmassa selvitettiin sitä, miten the eSourcing Capability Model for Service Providers-mallin käytännöt (practices) ovat liittyneet tietä-myksenhallinnan neljään prosessiin: tiedon luominen, varastointi/noutaminen, jakaminen ja hyödyntäminen. Tutkielma suoritettiin kirjallisuus katsauksena. Tutkimus ongelmaa lähestyttiin taulukoimalla mallin käytännöt matriisiin, jos-sa vaaka-akselilla olivat palvelutuotannon elinkaaren vaiheet ja pystyakselilla tietämyksenhallinnan prosessit.
Share - Bookmark