Porovnanie spekter seizmickej odozvy z jednej a z troch zložiek akcelerogramu

Article Slovak OPEN
Viskup, Jozef (2009)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Share - Bookmark