Utilization of agricultural waste (Phasoleus vulgaris L, Prunus Cerasifera - Myrobalan) for wastewater treatment high in Cd, Cr, Pb and Zn by sorption

Article English OPEN
Cechlová, Kateřina ; Pullmanová, Monika (2010)
 • Publisher: Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta
 • Subject: adsorbent | heavy metals | agriculture waste | sorption kinetics | isotherms

The use of sorption technology for the removal of contaminants of waste streams is favorable when biological treatments are not applicable. Utilization of agricultural waste for sorption is one of the alternative technologies for cleaning of industrial wastewaters. This part of the utilization of industrial wastes for wastewater treatment project aims to investigate the use of bean-pods Phasoleus vulgaris L and plum nuts Prunus cerasifera – myrobalan as a sorbent, verify the chemical and thermal activation of the sorbent and investigate the sorption of Cd, Cr, Pb and Zn from syntheticaly prepared waste water. Technologie adsorpce kontaminantů z vodného prostředí se využívá převážně tam, kde nelze využít jejich biologického čištění. Využití zemědělského odpadu je jednou z možných alternativ čištění průmyslových odpadních vod. Zde budou prezentovány dílčí výsledky projektu, který se zabývá využitím fazolového lusku Phasoleus vulgaris L a pecky švestky Prunus cerasifera - myrobalan jako sorbentu pro sorpci Cd, Cr, Pb a Zn z modelových roztoků, při různorodé modifikaci jejich chemické úpravy.
 • Metrics
  2
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark