Problematické odbočování autobusů na chybně navržené křižovatce

Article Czech OPEN
Křivda, Vladislav ; Mahdalová, Ivana (2012)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Článek se zabývá problematickým odbočováním autobusů na vybrané křižovatce s využitím videoanalýzy konfliktních situací. Článek také popisuje nový přístup při členění a označování konfliktních situací a rovněž jeden z postupů při provádění videoanalýzy konfliktních situací při hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách. The paper deals with problematic turning of buses on selected intersection with use of video analysis of conflict situations. This paper also describes a new attitude to division and marking of conflict situations and also one of the methods during video analysis of conflict situations by the evaluation of inappropriately designed building elements on intersections.
Share - Bookmark