Vícevrstvé reologické kluzné spáry v základových konstrukcích

Article Czech OPEN
Janulíková, Martina ; Stará, Marie (2013)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kluzné spáry jsou v praxi využívány pro zmírnění účinků smykových napětí v základové spáře. Tato napětí mohou mít svůj původ v podloží (vlivy poddolování) nebo mohou vznikat přímo v konstrukci (smršťování a dotvarování betonu, předpínání), přičemž kluzné spáry lze využít u obou těchto skupin. Pro vytvoření kluzné vrstvy mezi podložím a stavbou jsou ve většině případů využívány asfaltové pásy. Na stavební fakultě na VŠB TUO jsou již řadu let prováděny laboratorní zkoušky pro ověřování jejich chování při smykovém zatížení. Tento příspěvek se zabývá zkoušením vícevrstvých kluzných spár a vlivem zvýšení počtu pásu na snížení smykového odporu v kluzné spáře. Sliding joints are often used to reduce effects of shear stresses in footing bottom. This stresses can be rooted in subsoil (effect of undermining) or they can arise in structure directly (shrinkage and creep of concrete, pre-stressing) and sliding joint can be used for both of them. The asphalt belts are used to create sliding layer between subsoil and construction in most of cases. The laboratory tests are carried out to verify their behavior by shear loads at the Faculty of Civil Engineering VSB TUO. This paper deals with testing multi-layer sliding joint and how the increasing number of belts influences reducing shear resistance in the sliding joint.
Share - Bookmark