Κατανεμημένα δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας : αλγόριθμοι και τεχνικές για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης

Doctoral thesis Greek OPEN
Γιαννακά, Ελευθερία;
(2011)
  • Subject: Κατανεμημένα δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα | Καταμερισμός | Δυναμική διαχείριση | Μοντέλα προσομοίωσης | 004.65 | Distributed virtual environments (DVEs) | Partitioning | Dynamic management | Simulation models

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής υπήρξε αφενός η μελέτη και η αξιολόγηση των υπαρχόντων τεχνικών και αφετέρου ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση νέων τεχνικών και μηχανικών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμ... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (Doctoral thesis, 2011)
  • Cite this publication