Mangelslæren i entrepriseretten - særlig om utbedringsplikten i NS 8405.

Master thesis Norwegian OPEN
Dahl, Melissa Ystenes;
(2017)

Tema for oppgaven er mangels- og utbedringsreglene i entreprisekontrakter mellom næringsdrivende. Oppgaven søker å gi en redegjørelse for og en analyse av entreprenørens utbedringsplikt når det hefter mangler ved kontraktarbeidet etter NS 8405. Følgelig vil jeg redegjør... View more
  • References (2)

    2.1   Grunnleggende vilkåret om mangel .................................................................................. 5   2.1.1   Krav til entreprenørens ytelse .............................................................................. 6   2.1.2   Årsaken til svikten, risikospørsmålet ................................................................. 11   2.1.3   Ansvaret for følgeskader.................................................................................... 14   2.2   Oppsummering ................................................................................................................ 15   [Simonsen 1999]

    Simonsen, Lasse, ”Kreditors mangelsbeføyelser - saerlig for tilvirkningskontraktene”, Jussens Venner, (1999), s. 305-398

  • Similar Research Results (1)
  • Metrics
Share - Bookmark