Diabetes mellitus type 1

Bachelor thesis Norwegian OPEN
Tøraasen, Lisa Vangen ; Al-Sultan, Zainab (2014)
  • Subject: VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 | sykepleie | sykepleiere | barnediabetes | veiledning | undervisning | ungdom | sykehus

Hvert år blir rundt 600 nordmenn diagnostisert med sykdommen diabetes type 1, og Norge er et av landene i verden med størst andel av barnediabetes. I dag er det 15 000- 20 000 personer i Norge som har diabetes type 1, og antall barn som får diabetes har fordoblet seg de siste 30 årene (Diabetesforbundet, 2014). Problemstillingen vår gikk ut på hvordan sykepleiere kan veilede og undervise ungdom med nyoppdaget diabetes type på sykehus. Ut i fra litteraturstudiet har vi arbeidet oss frem for å besvare denne problemstillingen. Vi vet at ungdomsårene kan innebære både ned – og oppturer og da spesielt da en får en kronisk sykdom som diabetes. Vi har gjennom praksisperioder og arbeid ved siden av skolen erfart at det er stort behov for veiledning og undervisning i forhold til pasienter med nyoppdaget diabetes. For å imøtekomme disse pasientene og ivareta deres behov anser vi det som viktig at sykepleieren innehar kompetanse til å dekke deres behov ved hjelp veiledning og undervisning.
Share - Bookmark