Myalgisk encefalopati (ME)/ Chronic fatigue syndrome(CFS) : i et historisk perspektiv

Master thesis Norwegian OPEN
Næverlid, Camilla;
(2009)

Sammendrag Bakgrunn: ME/CFS blir definert som en ervervet kronisk sykdom med dyptgripende fysisk og psykisk utmattelse. Sykdommen har en kompleks systemisk karakter og fører ofte til livslang funksjonshemning eller invalidisering. Den opptrer gjerne sammen med sympt... View more
 • References (44)
  44 references, page 1 of 5

  1. Carruthers BM, van de Sande MI. 2005, "Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners. An Overview of the Canadian Consensus Document , Published by Carruthers and van de Sande ©2005.

  2. Jason LA et al., 1999, "A community-based study of Chronic Fatigue Syndrome", Archives of Internal Medicine 159 2129-2137

  3. Silas Weir Mitchell, (1829 - 1914), (Injuries of Nerves and Their Consequences og ”Fat and Blood” 1877).

  4. Charcot, Jean Martin (1825 - 1893), sin tids mest berømte franske nevrolog. Burgess Gordon: "Standard Medical Terminology" (JAMA 191:311 [Jan 25] 1965)

  5. Beard GM, (1839 - 1883Neurasthenia or Nervous Exhaustion, Bost Med Sur J 1869; 3: 217-21

  6. Cairns R, Hotopf M: A systematic review describing the prognosis of chronic fatigue syndrome. Occup Med (Lond) 2005 Jan; 55(1):20-31

  7. Vegard Bruun Wyller, Arvid Bjørneklett, Oddbjørn Brubakk, Lillian Festvåg, Inghild Follestad Ulrik Malt, Kirsti Malterud, Harald Nyland, Harald Rambøl, Bjarte Stubhaug, Lillebeth Larun:“Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati (CFS/ME)”, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Rapport nr 09 - 2006

  8. Johannisson Karin, professor i idé- og vitenskapshistorie med medisinsk historie som spesialfelt. ”Det mørke kontinent”(1994), handler om ”kvinner, sykelighet og kulturen rundt århundreskiftet”, en intens beskrivelse datidens forhold mellom kvinner og leger, hvor kvinnene inntar både en pasientrolle og en sykerolle.

  9. Young, D.A.B. (1995) 'Florence Nightingale's fever,' British Medical Journal, 311, p.1697-9.

  14. Deusen E van "Observation on a Form of Nervous Prostration (Neurasthenia) Culminating in Insanity.) Am J Insanity 1869; 445-61.

 • Metrics
Share - Bookmark