publication . Master thesis . 2020

Kva er problemet? Ein retorisk studie av problemkonstruksjonar bak forskingsbasert lærarutdanning som svar

Lønning, Eigil Hole;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  • Country: Norway
Abstract
Undervisningsvitskap – Fordjuping i pedagogikk, Campus Bergen Det norske utdanningssystemet er i konstant endring, og er underlagt eit sterkt reformtrykk. Lærarutdanninga syner ei historie fylt av endringar som er årsaka av komplekse relasjonar til andre samfunnsområde, samt sterk politisk interesse. I denne endringshistoria veks det etter kvart fram akademiske tankesett og føringar som tek varierte former. Dette har vidare utvikla seg til krav om, og etter kvart lovfesting av at lærarutdanning skal baserast på ein vitskapleg forskingstradisjon. Denne studien har som mål å retta eit kritisk blikk framveksten av dette fenomenet, og nyttar ein retorisk innfallsvin...
Subjects
free text keywords: Utdanningsretorikk, retorikk, problemkonstruksjoner, problem, reform, reformkritikk, dokumentanalyse, retorisk kritikk, retorisk analyse, forskningsbasert lærerutdanning, forskningsbasert utdanning, diskurs, diskursanalyse, doxa, episteme, kairos, problemformuleringsprivilegiet, popper., Education rhetoric, rhetoric, problem constructs, problem, reform, reform criticism, rhetorical criticism, rhetorical analysis, research based teacher education, research based education, discourse, discourse analysis, the privilege of formulating the problem.
Any information missing or wrong?Report an Issue