Læring innen toppfotball : en studie av forholdet mellom coaching og mesterlære som læringsteorier, og deres potensial og rolle i toppfotball

Master thesis Norwegian OPEN
Lindseth, Ole Kristian;
(2008)

Tema og problemstilling Jeg har bakgrunn som fotballspiller og har i den forbindelse vært svært opptatt av hvordan man best kan legge til rette for utvikling av fotballspillere. Gjennom mine pedagogikkstudier har to læringsteorier fasinert meg i forhold til fotball, ... View more
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  METODISK TILNÆRMING ............................................................................................ 16 2.1 LITTERÆR METODE........................................................................................................... 16 2.1.1 Valg av litteratur ................................................................................................... 17 2.2 INTERVJU SOM METODE..................................................................................................... 18 2.2.1 Ustrukturert intervju.............................................................................................. 18 2.2.2 Strukturert intervju ................................................................................................ 19 2.2.3 Kriterier for valg av intervjuobjektene................................................................... 20 2.2.4 Intervjuobjektene................................................................................................... 21 2.2.5 Grad av korrelasjon mellom intervjuobjektenes svar.............................................. 22 2.3 TOLKNING AV FORSKNINGSDATA ....................................................................................... 22 2.4 BEGREPSVALIDITET .......................................................................................................... 24 3.

  MESTERLÆRE - ET TEORETISK PERSPEKTIV........................................................38 MESTERLÆRENS OPPRINNELSE OG UTVIKLING ....................................................................38 FIRE HOVEDTREKK VED MESTERLÆRE ................................................................................39 TO HOVEDPERSPEKTIV PÅ MESTERLÆRE .............................................................................40 MESTERLÆRE OG IDRETT ..................................................................................................41 KRITIKK AV MESTERLÆREN ...............................................................................................42 Hultman, J. & Sobel, L. (2002): Mentorn. En praktisk vägledning. Helsingborg: Natur och Kultur/LTs förlag.

  Jespersen, E. (1999): Idrettens kroppslige mesterlaere. I: Nielsen, K. & Kvale, S. (red.). (1999): Mesterlaere. Laering som sosial praksis. Oslo: Gyldendal Norske Forlag AS.

  Kleven, T. A. (2002): Begrepsoperasjonalisering. I: Lund, T. (red.). (2002): Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag.

  Kvernbekk, T. (2002): Vitenskapsteoretiske perspektiver. I: Lund, T. (red.). (2002): Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag.

  Kvistum, I. (2007): Fiasko for coaching-standardisering. http://www.ledernett.no/id/16848 (22.5.2008).

  Skirbekk, G. & Gilje, N. (2000): Filosofihistorie. Innføring i Europeisk filosofihistorie med saerlig vekt på vitenskapshistorie og politisk filosofi. Oslo: Universitetsforlaget.

  Saeterdal, R., Erlandsen, A. & Madsen, Ø. (2001): Trening og utvikling av fysiske ressurser i fotball. Oslo: NFF/Olympiatoppen.

  Torbergsen, T. (2005): Coaching. En kraftfull metode til forandring og vekst. TSI - The Coaching Institute.

  Wackerhausen, S. (1999): Det skolastiske paradigmet og mesterlaere. I: Nielsen, K. & Kvale, S. (red.). (1999): Mesterlaere. Laering som sosial praksis. Oslo: Gyldendal Norske Forlag AS.

 • Metrics
Share - Bookmark