Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Report . 2021

Prosjekt Livslang læring i HVL

Myhre, Ingvild Brekke; Sandvold, Sigurd; et al;
Open Access   Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian  
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Høgskulen på Vestlandet
Country: Norway
Abstract
Skriftserien ved HVL, rapport Prosjekt Livslang læring i HVL har vore knytt til kva ambisjonar HVL har for å realisere regjeringa si satsing på kompetanse og det å lære heile livet. HVL ynskjer å vere den føretrekte samarbeidspartnaren og betydeleg aktør for regional utvikling. Målet er å bli universitetet med profesjons- og arbeidslivsretta profil som bidrar med vekst, innovasjon og verdiskaping i og for regionen. Overordna målsetjing med Prosjekt Livslang læring i HVL har vore å svare ut; Kva ambisjonar har HVL med livslang læring, og korleis skal me nå desse måla? Utfordringar som har komme opp i prosjektet er i hovudsak knytt til felles forståing, fleksibilitet og fart. Fokus har vore på korleis ressursar og kapasitet på fagsida og i administrasjonen kan vere nøkkelen for å svare godt på samfunns- og arbeidsliv sitt behov for livslang læring. Fagkompetansen er heilt sentral for å lukkast med å svare på Kompetansereforma. Fakulteta må ha kapasitet til å ta i mot og svare ut på dei utfordringane som kjem. Dei fagtilsette må samhandle internt og eksternt for å utvikle nye prosjekt, og leiarar må prioritere arbeidet med livslang læring. For å svare på kompetansereforma har HVL behov for forenkling av prosessar, tydeleg prosjektkoordinering og tidleg involvering. Struktur for samhandling og kultur for samhandling både internt og eksternt ser ut til å vere sentrale utviklingsområde. Eit klart signal frå prosjektgruppa er at det må gjerast grep for å gi kraft til HVL sitt arbeid med livslang læring. Det har blitt gjort eit stort stykke arbeid med mange involverte i dette prosjektet som har gått føre seg på ulike plan og med ulike innfallsvinklar. Prosjekt Livslang læring i HVL har hatt fokus på fire område: 1. Prosessar som ligg til grunn for å utvikle relevant livslang læring 2. Ansvar og roller ved utvikling, etablering og gjennomføring av livslang læring 3. Prosessar, ansvar og roller ved utvikling av marknadsstrategi og -plan, og marknadsføring og rekruttering av studentar 4. Servicefunksjonar som trengst på campus og digitalt I tillegg har prosjektet sett på modellar for framtidig organisering av område livslang læring i HVL.
Subjects

livslang læring, kompetansereforma,, fleksibel utdanning, høgare utdanning