Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene.

Doctoral thesis Norwegian OPEN
Andersen, Unn Conradi;
(2014)

This dissertation examines how marriage, parenthood and family are negotiated through the media. In the course of three articles I examine three different media debates from a discourse theoretical angle. In the first article, I analyze a controversy regarding attitudes... View more
 • References (51)
  51 references, page 1 of 6

  Andersen, Arnfinn J. 2009. «Det norske seksuelle medborgerskap». I: Wencke Mühleisen og Åse Røthing (red.), Norske seksualiteter. Oslo: Cappelen Damm.

  Andersen, Unn Conradi 2010. Kampen om den motoffentlige posisjonen. Sosiologi i dag, 4.

  Andersen, Unn Conradi 2013. Offerposisjonens paradoks. Offentlig debatt om surrogati. Tidsskrift for samfunnsforskning, 1.

  Bacchi, Carol 2009. Analyzing policy: Whats the problem represented to be? Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Australia.

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet (1995): Om barnevernet. St.meld. nr. 39. (1995-96).

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet (2012): Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. NOU 2012: 5.

  Beck, Ulrich og Elisabeth Beck-Gernsheim 1995. The normal chaos of love. Cambridge: Polity Press.

  Berge, Kristine Fjøsne 2011. Stefamilien i et mestringsperspektiv: «bonusfamilien». Oslo: K.F. Berge.

  Butler, Judith 1993. Bodies that matter. New York: Routledge.

  Butler, Judith 1997. Exitable speech. A politics of the performative. New York: Routledge.

 • Metrics
Share - Bookmark