Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

Master thesis Norwegian OPEN
Siverts, Torstein (2005)

Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å belyse noen aspekter ved den generelle problemstillingen: Hva kan elevers erfaringer fortelle om deres skolelivskvalitet? Skolelivskvalitet er et flerdimensjonalt begrep. Hovedfokuset for denne studien har vært på dimensjonene kontroll og mestring. Følgende spesifikke problemstilling ble formulert: I hvilken grad opplever ungdom med Tourette Syndrom at de har kontroll over sin egen skolesituasjon? Teorigrunnlaget har vært mestringsteoriene til Alfred Bandura, knyttet til begrepet self-efficacy, og Aaron Antonovsky og begrepet Sense of Coherence. Med bakgrunn i analyser av elevenes efaringer og perspektiver har jeg prøvd å besvare problemstillingen: Hva kan elevers erfaringer fortelle om deres skolelivskvalitet? Problemstillingen er hentet fra Prosjekt Skolelivskvalitet. Skolelivskvalitet og mestring hos elever som møter funksjonshemmende barrierer i sin skolegang. Dette prosjektet bygger på avhandlingen Skolelivskvalitet på særvilkår. Elever og foreldre i møte med videregående skole (Tangen 1998). Som metode for datainnsamlingen ble semistrukturert intervju valgt. Seks ungdommer i alderen 14-22 år ble intervjuet. Alle data ble tatt opp på minidisc-spiller og transkribert. Deretter ble analyseredskapet NUDIST (N6) benyttet. Under analysen ble elementer fra Grounded Theory-metoder benyttet. Resultatene i undersøkelsen viser stor variasjon og spennvidde av erfaringer. En del av dette mangfoldet presenterer jeg innledningsvis i resultatdelen. Etter en systematisk og kritisk analyse av intervjumaterialet, fremstod seks fenomenolgiske hovedtemaer som uttrykk for mønstrene i datamaterialet: - Ut av klasserommet – inn i grupperommet - Den indre uroen - Sliten før de andre - De tunge tankene - Tydelige beskjeder - Valgfrihet Resultatene av denne undersøkelsen tyder på at vansker forbundet med Tourette Syndrom kan medføre at skolelivskvaliteten i særlig stor grad avhenger av at skolehverdagen blir lagt til rette slik at den gir både struktur og frihet. Det er også mye som tyder på at skolehverdagen til disse elevene med Tourette syndrom ofte kan bli preget av truet selvoppfatning hvis ikke elevene får dekket sitt behov for kontroll og mestring gjennom pedagogiske grep tuftet på tydelig pedagogisk struktur og frihet sikret gjennom medbestemmelse over egen læring.
 • References (67)
  67 references, page 1 of 7

  1.1 Bakgrunn……………………………………………………………………5

  1.2 Forskningstema og problemstillinger…………………………………….7

  1.3 Oppgavens oppbygging…………………………………………………...8

  3. Tilpasset opplaering og inkludering………………….……23

  3.1 Lover og skolens laereplanverk…………………………………………23 3.1.1 Inkludering……………………………………………………. …..24

  5.5 De tunge tankene………………………………………………………...51

  5.6 Tydelige beskjeder…………………………………………….…………52

  5.7 Valgfrihet…………………………………………………………………..53

  6. Drøfting av resultatene………………………………………55

  American Psychiatric Association (2000). Diagnostic Statistical Manual, DSM-IV TR.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark