publication . Master thesis . 2019

Har friluftsliv i vidaregåande opplæring innverknad på framtidig friluftslivsengasjement? Ei kartlegging blant elevar som har gått på eit utdanningsprogram med friluftslivsprofil .

Tryti, Morten Andrè;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  • Country: Norway
Abstract
Masteroppgave i idrettsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal Formålet med denne masteroppgåva er å utforske korleis eit vidaregåande utdanningsprogram med friluftslivsprofil har innverknad på elevane sitt friluftsliv i ettertid. Bakgrunn for val av tema er eiga interesse og at det er forska lite på friluftsliv i vidaregåande skulen og minimalt om elevar som har gått utdanningsprogram med friluftslivsprofil. Friluftsliv i skulen er eit ikkje ferdig forstått fenomen. Utdanningsprogrammet med friluftslivsprofil har fire målområde som er gjennomgåande i oppgåva; aktivitet, naturkjennskap, sosialisering og vegleiarrolla. Teoriperspektivet tar utgangspunk...
Subjects
free text keywords: friluftsliv i skulen, vidaregåande skule, naturbruk, friluftsliv
Any information missing or wrong?Report an Issue