publication . Doctoral thesis . 2018

Функције базиса ултра високог реда и сингуларне функције базиса у анализи аксијално симетричних металних структура

Krneta, Aleksandra J.;
Open Access Serbian
  • Published: 04 Jun 2018
  • Publisher: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет
Abstract
Рад електронских уређаја и система, као што су мобилна телефонија, телевизија, рачунари, сателитски комуникациони системи, радарски системи и многи други, базира се на електромагнетским феноменима који су предмет изучавања теорије електромагнетских поља. За разумевање начина рада ових система и за њихово пројектовање потребно је извршити електромагнетску (ЕМ) анализу. У већини случајева ЕМ анализа се спроводи применом неке од метода нумеричке електромагнетике. Једна од најчешће коришћених нумеричких метода за ЕМ анализу је метода момената примењена на решавање површинских интегралних једначина. Применом ове методе струје расподељене по граничним површима домена ...
Subjects
free text keywords: аксијално симетричне металне структуре, егзактно језгро интегралне једначине, ивични ефекти, импедансни интеграли, метод момената, поништавање сингуларитета, функције базиса ултра високог реда, axially symmetric metallic structures, edge effect, exact kernel, impedance integral, integral equation, method of moments, singularity cancellation, ultra high order basis functions
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue