Promene komponenata i strukture mleka tokom fermentacije dodatkom nekonvencionalnog startera

Doctoral thesis OPEN
Kanurić, Katarina;
(2014)
  • Publisher: University of Novi Sad, Faculty of Technology
  • Subject: Fermentacija mleka, kombuha, produkti, reologija, mikrostruktura, kinetika fermentacije | Milk fermentation, kombucha, products, rheology,microstructure, fermentation kinetics

Promene komponenata i strukture mleka ispitane su tokom fermentacije korišćenjem inokuluma kombuhe kultivisane na crnom čaju zaslađenom saharozom u koncentraciji 10%. Fermentacija mleka sa 2,2% mlečne masti izvršena je na dve različite temperature (37°C i 42°C) i uzorci... View more