Uticaj koncentracije olova i kadmijuma u zemljištu na razvoj drvenastih biljaka

Doctoral thesis Serbian OPEN
Đunisijević-Bojović, Danijela M.;
(2013)
  • Publisher: University of Belgrade, Faculty of Forestry
  • Subject: olovo, kadmijum, eksudati korena, organske kiseline, aktivni transport, fotosintetički pigmenti, fotosintetička efikasnost | lead, cadmium, root exudates, organic acids, active transport, photosynthetic pigments, photosynthetic efficiency

Olovo i kadmijum spadaju u neesencijalne elemente koji u vrlo niskim koncentracijama mogu da deluju toksično kako na biljke tako i na živi svet uopšte. Interakcija između toksičnih teških metala i biljaka je od zanačaja za ekološku stabilnost ekosistema. Adaptivne strat... View more
Share - Bookmark