Kinetika i optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom

Doctoral thesis Serbian OPEN
Ivanović, Jasna Z.;
(2011)
  • Publisher: University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology
  • Subject: prirodni antibakterijski agensi, natkritična ekstrakcija, ultrazvučna ekstrakcija, hidrodestilacija, kinetika ekstrakcije, matematičko modelovanje | natural antibacterials, supercritical extraction, ultrasonic extraction, hydrodistillation, extraction kinetics, mathematical modelling

Cilj ove doktorske disertacije bio je ispitivanje kinetike izolacije ekstrakata sa jakim antibakterijskim delovanjem iz biljnog materijala primenom različitih postupaka ekstrakcije. Za izolaciju bioaktivnih supstanci korišćena je natkritična ekstrakcija sa ugljeni... View more
Share - Bookmark