Keuze voor een sanctiestelsel: bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking?

Article Dutch; Flemish OPEN
Bröring, H.E.;
(2017)
 • Subject:
  acm: GeneralLiterature_REFERENCE(e.g.,dictionaries,encyclopedias,glossaries) | ComputingMethodologies_DOCUMENTANDTEXTPROCESSING
 • References (12)
  12 references, page 1 of 2

  16 Zie diens conclusie d.d. 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1034. De conclusie is uitgebracht in een tweetal zaken waarbij een bestuurlijke boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) was opgelegd. Naar de reden voor het vragen van deze conclusie speciaal over bewijsvoering kan worden gegist. Mogelijk schuilt hij in het advies van de Raad van State. Zie over de conclusie verder O. Jansen, 'Bewijsvergaring in het boeterecht als Chefsache', NJB 2017, p. 1584-1593. Voorts R. Stijnen, 'De onschuldpresumptie bij de oplegging van bestuurlijke boetes: recente ontwikkelingen inzake bewijskwesties en het nemo-teneturbeginsel', JBplus 2017, p. 123-144.

  17 Zie Bröring e.a. 2012, p. 271, de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie daarop in Kamerstukken II 2012/13, 33400 VI, 80 en het advies van de Raad van State daarover (par. 5, slot).

  18 Wel onderstrepen beide rapporten dat strafrecht en bestuursrecht van elkaar kunnen leren.

  19 Zie onder, over de eis dat de boete 'passend en geboden' moet zijn.

  24 Zie bijv. S.M. Peek & B. de Vries, 'Beboeting van feitelijk leidinggevers in het financiële toezicht', FR 2016, p. 98-108 en C.N.J. Kortmann, 'Meer rechtseenheid in het overtrederbegrip? Over functioneel daderschap en overtredingen in concernverband', NTB 2017, p. 174-188.

  25 Zie bijv. ABRvS 7 oktober 2015, AB 2016/339 m.nt. Jansen. Soms wordt zelfs de indruk gewekt dat de evenredigheid van de boete tot op de cent nauwkeurig kan worden bepaald; zie CRvB 6 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2047, waar uit de wetgeving in combinatie met de lex mitior wordt afgeleid dat afronding naar boven niet is geoorloofd.

  26 Zie CBb 21 juni 2017, ECLI:NL:CBB:2017:206.

  27 O.a. N.J.M. Kwakman, 'De bestuurlijke boete: publiekrechtelijke eigenrichting', NTB 2006, p. 331-339.

  48 Onverschillig of ze een zelfstandig bestuursorgaan (Autoriteit Consument en Markt) of een onderdeel van een departement (Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Agentschap Telecom) zijn.

  49 Aldus T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik in hun noot onder EHRM 15 november 2016, AB 2017/188, onder verwijzing naar HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:241.

 • Metrics
Share - Bookmark