Effecten van kringlooplandbouw op ecosysteemdiensten en milieukwaliteit : een integrale analyse van People, Planet & Profit, effecten op gebiedsniveau, en de potentie voor zelfsturing, met de Noardlike Fryske Wâlden als inspirerend voorbeeld

Report Dutch; Flemish OPEN
Boer, de, H.C.; Dolman, M.A.; Gerritsen, A.L.; Kros, J.; Sonneveld, M.P.W.; Stuiver, M.; Termeer, C.J.A.M.; Vellinga, Th.V.; Vries, de, W.; Bouma, J.;
(2012)
 • Publisher: Wageningen UR
 • Subject: friese wouden | bedrijfssystemenonderzoek | environmental analysis | levenscyclusanalyse | kringlopen | duurzaamheid (sustainability) | Dierhouderij en omgeving | dairy farming | bodemkwaliteit | duurzame veehouderij | cycling | Cattle | Animal Husbandry and Environment | sustainability | milieu-analyse | soil quality | Rundvee | farming systems research | melkveehouderij | sustainable animal husbandry | life cycle assessment

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij de nadruk ligt op het gebruik van op het bedrijf aanwezige hulpbronnen en voorraden, en het behalen van voldoende inkomen over langere termijn met het behoud van de kwaliteit van natuurlijke ecosystemen. In Nationaal La... View more
 • References (22)
  22 references, page 1 of 3

  5 7 e t

  5 Synthese en conclusie ..................................................................................................................45 5.1 Kringlooplandbouw in de NFW, een inspirerend voorbeeld?..................................................45 5.2 Conclusies...............................................................................................................................46 Baker, K., Justice, J.B., Skelcher, C. 2009. The institutional design of selfgovernance: Insights from public-private partnerships. In: The politics of self-governance (Eds. E. Sørensen & P. Triantafillou), pp. 77-94. Farnham, Ashgate, UK.

  Bedrijven-Informatienet, 2012. Website: http://www.lei.wur.nl/NL/statistieken/Binternet/.

  Bennett, L.T., Mele, P.M., Annett, S., Kasel, S. 2010. Examining links between soil management, soil health, and public benefits in agricultural landscapes: An Australian perspective 2010. Agriculture, Ecosystems and Environment 139: 1-12.

  Bleeker, A., Hensen, A., Gies, E., Vries, De Vries, W., Kros, J., Sonneveld, M.P.W. 2007. Multipurpose ammonia measurements on a landscape level. In: Ammonia emissions in agriculture (Eds. G.J. Monteny & E. Hartung), pp. 311-312. Wageningen Academic Publishers, Wageningen.

  Daatselaar, C.H.G., Doornewaard, G.J., Gardebroek, C., De Hoop, D.W., Reijs, J.W. 2010. Bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit; Hun onderlinge relaties bij melkveebedrijven. Rapport 2010-053, LEI, Den Haag.

  De Boer, I.J.M., Hofman, J. 2007. Kwantificering van de integrale milieubelasting van het doelgerichte milieu maatregelenpakket in de Noordelijke Friese Wouden door middel van LCA. Dierlijke Productie Systemen, Wageningen Universiteit, Wageningen.

  De Bont, C.J.A.M., Van Everdingen, W.H., Van der Knijff, A., Van der Meulen, H.A.B. 2011. Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2011. LEI, Den Haag.

  De Goede, R.G.M., Van Vliet, P.C.J., Van der Stelt, B., Verhoeven, F.P.M., Temminghoff, E.J.M., Bloem, J. 2003. Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems. Rapport SV-411, SKB, Gouda.

  De Klijne A., Reijs, J.W., Fraters, B., De Hoop, J., Van Leeuwen, T.C. 2010. Eindrapport van de evaluatie van het LMM. Scenario's voor het programma vanaf 2011. Rapport 680717012, RIVM, Bilthoven.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark

 • Download from
 • Cite this publication