DEFINITION OF DOMESTIC VIOLENCE: CONTENT AND INTERPRETATION

Article English OPEN
Kaļiņina, Jeļena;
(2017)
 • Publisher: Rezekne Academy of Technologies
 • Journal: Administrative and Criminal Justice (issn: 1407-2971, eissn: 1407-2971)
 • Related identifiers: doi: 10.17770/acj.v1i78.2793

Domestic violence continues to be a global problem that kills and maims – physically, psychologically, sexually and economically. This problem is present in every country, cutting across boundaries of culture, class, education, income, ethnicity and age. Domestic Violen... View more
 • References (9)

  Atsauces 1 Liholaja V., Hamkova D. Vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi un to izraisītās sekas. Jurista Vārds.

  Nr.19, 08.05.2012. 2 Baumanis J. Vardarbības jēdziena interpretācija krimināltiesībās. Jurista Vārds. Nr.46, 24.11.2015. 3 Latviešu valodas vārdnīca. Red.: Guļevska G., Rozenštrauha I., Šnē D. Rīga: Avots, 2006, 1150. lpp. 4 Latviešu literārās valodas vārdnīca. Valsts pētījumu programma „Letonika” (2006-2009) un

  „Nacionālā identitāte” (2010) - http://tezaurs.lv [07.04.2017]. 5 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Избранные статьи. Совмещенная

  „Красный пролетарий”, 2004, с. 346. 6 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1990, с. 390. 7 English Oxford living Dictionaris. Oxford University Press, 2017. - https://en.oxforddictionaries.com

  [10.04.2017]. 8 Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga: SDSPA „Attīstība”, 2000., 231. lpp. 9 Likums „Krimināllikums”/ Latvijas Republikas likums/Pieņemts 17.06.1998.; stājies spēkā

  01.04.1999. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 15.12.2016. //”Ziņotājs” 04.08.1998. Nr. 15. 10 Likums „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”/ Latvijas Republikas likums/

  Pieņemts 15.10.1998.; stājies spēkā 05.11.1998. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 09.02.2017.

  //”Ziņotājs” 04.11.1998. Nr. 23. 11 Likums „Bērnu tiesību aizsardzības likums”/ Latvijas Republikas likums/Pieņemts 19.06.1998.;

  stājies spēkā 22.07.1998. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 02.03.2017 //”LV” 08.07.1998. Nr.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark