publication . Article . 2016

EDUCATIONAL ACTIVITY OF OLDER PEOPLE IN POLAND – SELECTED ISSUES

Tomasz Różański;
Open Access English
  • Published: 26 May 2016 Journal: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (issn: 2256-0629, eissn: 1691-5887, Copyright policy)
  • Publisher: Rezekne Academy of Technologies
Abstract
<jats:p>This article is devoted to the issues of educational activity of the elderly in Poland. Defining the term “old age” and drawing attention to the issue of human adaptation to old age were the starting points of the discussion. Next, the most important issues concerning the activity of seniors were raised. Further discussed were the conditions and objectives of the educational activity of older people. An attention was also drawn to the role of institutions, promoting education and culture, in supporting the development of seniors. Moreover, the article refers to the results of selected studies of the issues discussed.  </jats:p>
Subjects
free text keywords: activity; educational activity; education; educational institutions; elderly person; old age, Gerontology, Developmental psychology, Psychology
34 references, page 1 of 3

Adamczyk, M. D. (2015). Aktywnie ku emeryturze. Lublin: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Banach, M. (2013). Czas wolny osób starszych. In: Matejek, J., Zdebska E. (Eds.) Senior w rodzinie i instytucji społecznej. Kraków: Iris Studio, 97-107.

Birch, A. (2005). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzezińska, M. (2011). Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Warszawa: Difin.

Chabior, A. (2011). Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Czerniawska, O. (1996). Edukacja osób „Trzeciego Wieku”. In: Wujek, T. (Eds.) Wprowadzenie do andragogiki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 213-236.

Fabiś, A. (2006). Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności. Edukacja Dorosłych, 1-2, 33-44.

Fabiś, A., Muszyński, M., Tomczyk, Ł., & Zrałek, M. (2014). Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Fabiś, A., Wawrzyniak, J. K., & Chabior, A. (2015). Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Halicka, M., & Halicki, J. (2002). Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych. In: Synak, B. (Eds.) Polska starość . Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 189-218.

Halicka, M., & Kramkowska, E. (2011). Aktywność osób starszych i przykłady samoorganizowania się seniorów w Polsce. Trzeci Sektor, 25, 36-43.

Halicki, J. (2000). Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historycznoporównawcze. Białystok: Trans Humana.

Halicki, J. (2009). Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. Chowanna, 2, 203-212.

Jankowski, D., Przyszczypkowski, K., & Skrzypczak, J. (2003). Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krzyżowski, Ł., Kowalik, W., Suwada, K., & Pawlina, A. (2014). Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [OpenAIRE]

34 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue