publication . Article . 2017

ANIMALS IN RESOCIALIZATION

Czerw, Monika;
Restricted
  • Published: 26 May 2017 Journal: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, volume 3, page 149 (issn: 1691-5887, eissn: 2256-0629, Copyright policy)
  • Publisher: Rezekne Academy of Technologies
Abstract
<jats:p>The benefits of relations between humans and animals have encouraged both scientists and members of other communities to popularize the knowledge in the field of animal-assisted therapy. Currently, animal-assisted therapy has been used not only in therapy, but also in resocialization. The increasing popularity of this form of supporting maladjusted people who are isolated from society or people with disabilities encouraged both practitioners and researchers to organize knowledge, thus reducing the scepticism about the usefulness of animal-assisted therapy.&#x0D; In Poland, the particular focus of the animal-assisted therapy is on the use of dogs to enhan...
Subjects
free text keywords: Medical education, Popularity, Resocialization, Clinical psychology, Animal-assisted therapy, medicine.medical_treatment, medicine, business.industry, business, animals; animal-assisted therapy; resocialization
24 references, page 1 of 2

Badora, S., & Karpuszenko, E. (2012). Tożsamość przestępczyń. Raport z badań. In: Ambrozik, W., Kieszkowska, A. (Eds.) Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (p. 230). Kraków: Impuls.

Czerw, M. (2010). Hipoterapia jako forma wsparcia społecznego umożliwiająca lepszą adaptację do społeczeństwa osobom niepełnosprawnym. In: Kukla, D., Bednarczyk, Ł. (Eds.) Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka (p. 111). Warsaw: Difin.

Fiejdasz, M. (2010). Znaczenie kontaktu z koniem w terapii młodzieży niedostosowanej. Przegląd Hipoterapeutyczny, 1, 25-29.

Heipertz-Hengst, Ch. (1997). Nauka jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych. Warsaw: PWRiL.

Izdebski, S., Królik, M., Paszkiewicz, A., & Woińska, M. (2008). Hipoterapia. Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców (pp. 16-17). Warsaw: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Kokocińska, A. (2016). Zooterapia z elementami etologii (pp. 17, 47-137). Kraków: Impuls.

Konieczna, E. J. (2007). Arteterapia w teorii i praktyce (pp. 15-16). Kraków: Impuls.

Kulisiewicz, B. (2007). Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pp. 7, 15-16). Kraków: Impuls.

Marzec, D., Czeredrecka, B., & Badora, S. (2001). Rodzina i funkcje jej wspomagania (p. 96), Kraków: Impuls.

Ryan, H. (2002). The use of dogs in California Public Schools: current use, suport for, potential concerns and edukator familiarity with potential benefits. The Graduate College University of Wisconsin-Stout, Wisconsin.

Sjosten, I. (2005). Obedience. Trening posłuszeństwa. Łódź: Galaktyka.

Strumińska, A. (2007). Hipoterapia - definicja, kanony, etyka. Przegląd Hipoterapeutyczny, 2, 2-3.

Strumińska, A. (2003). Definicja hipoterapii i zakres działań hipoterapeutycznych. In: Strumińska, A. (Ed.) Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (pp. 16-18). Warsaw: Powszechne Wydawnictw Rolnicze i Leśne.

Ustjan, D. (2008). Korzyści płynące z posiadania zwierząt domowych. In: Bekasiewicz, N. (Ed.) Czy zwierzęta potrafią leczyć? Terapie z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych (pp. 13-31). Warsaw: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel.

Wilson, E. O. (1984). Biophilia: The Human Bond With Other Species. Cambridge: Harvard University Press.

24 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

ANIMALS IN RESOCIALIZATION

Czerw, Monika;