Family Education as an Element to Improve Quality of Life of Children with Special Needs

Article English OPEN
Kokle-Narbuta, Iveta;
(2015)

The current research aims to analyse the importance of family education in improving life quality of children with special needs. Nowadays our society aim for sustainable development which means equal rights and possibilities for all the citizens but reality shows a dif... View more
 • References (19)
  19 references, page 1 of 2

  1. Baldiņš, A., Raževa, A. (2001). Skolas un ģimenes sadarbība. Rīga: Pētergailis.

  2. Braše, L. (2010). Ģimenes loma skolēnu socializācijā. Rīga: Raka.

  3. Brown, I., Brown, I. R. (2003). Quality of life and disability: an approach for community practitioners. Jessica Kingsley Publishers Ltd

  4. Čapkeviča, O. (2011). Speciālās internātskolas un bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem vecāku sadarbības nozīme mācību procesā. Starptautiska zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”(27.- 28.05.2011). Rēzekne: Rēzeknes augstskola. 373-383.

  5. Hoegen, M. (2009). Statistics and quality of life: measuring progress - a world beyond GDP. Publ. by: InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, Division 4.06, InWent Centre for Economic, Environmental and Social Statistics

  6. Izglītības iniciatīvu centrs (2013). Nepieciešams nodrošināt taisnīgu un efektīvu atbalsta sistēmu bērnu ar speciālām vajadzībām izglītībai valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī. Skatīts 21.01.2013. From: http://www.leta.lv/home/press_release/47A75178- 2021-4FAE-B2CA

  7. Labklājības ministrija (2012). Cilvēku ar invaliditāti skaits pēdējos četros gados pieaudzis par 30 tūkstošiem. Skatīts 25.01.2013. From:http://www.lm.gov.lv/news/id/3580

  8. Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums Skatīts 18.02.2013. From:www.mk.gov.lv/doc/2005/PKCzino_050312_NAP_preciz.503.docx

  9. Nīmante, D. (2002). Kas ir iekļaujoša izglītība? Skola visiem. Skolu atbalsta centrs, 25- 35.

  10. Oort, F., Visser, M., & Sprangers, M. (2005). An application of structural equation modeling to detect response shifts and true change in quality of life data from cancer patients undergoing invasive surgery. Quality of Life Research, 14(3), 599-609.

 • Metrics