publication . Article . 2016

THE CAREERS OF THE EDUCATION IN TECHNOLOGY GRADUATES

Noga, Henryk;
Open Access
  • Published: 26 May 2016 Journal: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, volume 2, page 223 (issn: 1691-5887, eissn: 2256-0629, Copyright policy)
  • Publisher: Rezekne Academy of Technologies
Abstract
<jats:p>A very important indicator of the usefulness of studies is the graduates’ career advancement. It indicates to what extent studies facilitate or speed up the professional career. The research concerned the careers of Education in Technology graduates and their professional adaptation. An attempt to assessment the quality of education has also been made. After graduation students are able to assess the quality of education and its impact on their lives and professional careers.  </jats:p>
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSIONComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
free text keywords: academic education; Education in Technology; professional adaptation; quality of education; research

Barański, A., & Rozwadowska-Skrzeczyńska, J. (1998). Szkoły niepubliczne: przepisy i wyjaśnienia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Czubaj, M. (2004). Niższe szkoły wyższe. Raport. Polityka, 40 (2472). Downloaded from http://archiwum.polityka.pl/art/nizsze-szkoly-wyzsze,395164.html

Depešová, J., & Tomková, V. (2001). Tradičné technológie a 21. storočie. In: Premeny Slovenského školstva na prahu nového milénia (pp. 410-413). Nitra: PF UKF.

Dmochowska, H. (Ed.) (2015). Mały rocznik statystyczny Polski 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Eurostat. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia. Downloaded from http://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl#Umowy_o_prac.C4.99 _w_niepe.C5.82nym_wymiarze_czasu_pracy_i_na_czas_okre.C5.9Blony

Frycki, S. (1989). Przemiany w treściach kształcenia ogólnego. Warszawa.

Guthrie, B. (2015). Graduate destinations 2014. A report on the work and study outcomes of recent higher education graduates. Melbourne: Graduate Careers Australia Ltd. Downloaded from http://www.graduatecareers.com.au/wp-content/uploads/2015/07/ Graduate_Destinations_Report_2014_FINAL.pdf

Kabaj, M. (2003). Partycypacyjny system wynagrodzeń. W kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej wydajności i godziwej płacy. Warszawa: IPiSS.

Kupisiewicz, C. (1995). Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Łobocki, M. (1984). Metody badań pedagogicznych. Warszawa: PWN.

Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Post-Graduation Report: 2014-2015 bachelor's degree graduates. Downloaded from http://www.career.vt.edu/scripts/PostGrad2006/Report/PostGraduationReportByMCU.a sp?College=00&Major=ALL&Cohort=2014-2015&SortBy=M

Vargová, M. (2003). Conditions of New Approaches in Technology and Vocational Education. Slovak Republic. In: UNESCO - The Development of new Approaches in Technology and Vocational Education in the Countries in Transition - the Countries of Central Europe and Souht Africa. An Internation Pilot Project. Participation Programme for Years 2002-2003, 183 711 16 ONG, 286-288.

What do graduates do? October 2015. Downloaded from http://www.hecsu.ac.uk/assets/ assets/documents/wdgd_2015.pdf

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue