THE CAREERS OF THE EDUCATION IN TECHNOLOGY GRADUATES

Article English OPEN
Noga, Henryk;
(2016)
 • Publisher: Rezekne Academy of Technologies
 • Journal: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (issn: 2256-0629, eissn: 1691-5887)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Identifiers: doi: 10.17770/sie2016vol2.1379
 • Subject: academic education; Education in Technology; professional adaptation; quality of education; research
  acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION | ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION

A very important indicator of the usefulness of studies is the graduates’ career advancement. It indicates to what extent studies facilitate or speed up the professional career. The research concerned the careers of Education in Technology graduates and their profession... View more
 • References (14)
  14 references, page 1 of 2

  Barański, A., & Rozwadowska-Skrzeczyńska, J. (1998). Szkoły niepubliczne: przepisy i wyjaśnienia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

  Czubaj, M. (2004). Niższe szkoły wyższe. Raport. Polityka, 40 (2472). Downloaded from http://archiwum.polityka.pl/art/nizsze-szkoly-wyzsze,395164.html

  Depešová, J., & Tomková, V. (2001). Tradičné technológie a 21. storočie. In: Premeny Slovenského školstva na prahu nového milénia (pp. 410-413). Nitra: PF UKF.

  Dmochowska, H. (Ed.) (2015). Mały rocznik statystyczny Polski 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

  Eurostat. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia. Downloaded from http://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl#Umowy_o_prac.C4.99 _w_niepe.C5.82nym_wymiarze_czasu_pracy_i_na_czas_okre.C5.9Blony

  Frycki, S. (1989). Przemiany w treściach kształcenia ogólnego. Warszawa.

  Guthrie, B. (2015). Graduate destinations 2014. A report on the work and study outcomes of recent higher education graduates. Melbourne: Graduate Careers Australia Ltd. Downloaded from http://www.graduatecareers.com.au/wp-content/uploads/2015/07/ Graduate_Destinations_Report_2014_FINAL.pdf

  Kabaj, M. (2003). Partycypacyjny system wynagrodzeń. W kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej wydajności i godziwej płacy. Warszawa: IPiSS.

  Kupisiewicz, C. (1995). Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

  Łobocki, M. (1984). Metody badań pedagogicznych. Warszawa: PWN.

 • Metrics