publication . Article . 2009

Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi

KAYA ERTEN, ZELİHA; ZİNCİR, Handan;
Open Access Turkish
  • Published: 13 Jun 2009 Journal: Journal of Human Sciences (issn: 2458-9489, Copyright policy)
  • Publisher: Sakarya University
  • Country: Turkey
Abstract
Bu araştırmada, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışma 01 Ekim 2006-30 Mayıs 2007 tarihleri arasında Kayseri Melikgazi ve Kocasinan Sağlık Grup Başkanlığı Bölgelerinde yürütülmüş tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.Toplam 610 sağlık personelinden 406 kişi araştırmaya katılmıştır (katılım oranı %66,5). Araştırmada 39 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede kruskal-wallis  testi kullanılmıştır. Sağlık personelinin %56,2’ si 29 yaş ve daha küçük bireyler oluşturmaktadır .Personelin  %38,4’ ü ön lisans mezunu, %37,9’u ebe, %37,2...
Subjects
Medical Subject Headings: education
free text keywords: Health Siciences;Communitiy Health, patient rights; Primer health services, Subclass RT, Sağlık Bilimleri;Halk Sağlığı, Hasta Hakları; Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue