Іншомовна освіта США: полікультурні засади

Article Ukrainian OPEN
Білецька, Ірина (2016)
  • Publisher: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
  • Journal: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (issn: 2311-6382)
  • Subject: Іншомовна освіта; США; полікультурність; середня школа | foreign language education; the United States; multiculturalism; secondary school;

Розглянуто різні підходи до трактування поняття «полікультурна освіта». Оґрунтовано авторське бачення цієї категорії та виокремлено провідні полікультурні засади здійснення іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США: ефективна мовна освіта безпосередньо детермінована політикою на національному, регіональному та місцевому рівнях; формування нової парадигми освіти з іноземних мов, переосмислення функцій іноземної мови; модернізація змісту шкільної іншомовної освіти; вироблення власної політики полікультурної освіти шкільним округом загалом і навчальним закладом, керуючись культурними, етнічними особливостями округу в цілому та навчального закладу зокрема; раннє вивчення іноземних мов; інтегрування двомовного навчання, яке є одним із найважливіших шляхів здійснення полікультурної освіти.