TRADITIONAL PHYSICAL CULTURE OF BELARUSIANS

Article English OPEN
Ales Shamak;
(2017)
 • Publisher: Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • Journal: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві (issn: 2220-7481, eissn: 2410-2156)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Identifiers: doi: 10.29038/2220-7481-2017-03-116-121
 • Subject: functions | traditions | physical culture of Belarusians | Sports medicine | RC1200-1245 | history of physical culture

Relevance. The study of the history of physical culture makes it possible to reveal the laws of its development, the relationship with socio-political and economic factors. The aim of the research is to substantiate the essence, types and structure of the traditional ph... View more
 • References (10)

  1. Adamovich G. E. Traditsionnaya fizicheskaya kultura belorusov. Tradytsyynaya fizichnaya kultura belarusaw: gistoryia, teoryia, praktyka: materyialy Respublikanskay kanferentsyii pa prablemakh tradytsyinay fizichnay kultury belarusaw 14 maya 1988 g. Mn., 1998. S. 12-16.

  2. Bogdanovich A. Pedagogicheskie vozzreniya belorusskogo naroda. Minskiy listok. 1886. № 66.

  3. Gritskevich V. P. S fakelom Gippokrata. M., 1987. S. 73.

  4. Kalinovskiy K: Iz pechatnogo i rukopisnogo naslediya. Mn.: Belarus, 1988. S. 46-61.

  5. Prystupa Y. N. Stanovlennya i rozvytok pedahohichnykh osnov ukrayinskoyi narodnoyi fizychnoyi kultury: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk: spets. 13.00.01 / Y. N. Prystupa; In-t pedahohiky APN Ukrayiny. K., 1996. 48 s.

  6. Statut Vyalikaga knyastva Litowskaga 1588: Teksty. Davednik. Kametaryi. Mn., 1989. Razdz. 3, art. 16.

  7. Sukhaya V. A. Evalyutsyia kultu sily w belaruskikh charadzeynykh kazkakh. Tradytsyinaya fizichnaya kultura belarusaw: gistoryia, teoryia, praktyka: materyialy Respublikanskay kanferentsyii pa prablemakh tradytsyinai fizichnai kultury Belarusaw. M., 1998. S. 16-19.

  8. Tsos A. V., Dedelyuk N. A. Istoriya fizychnoho vykhovannya na terenakh Ukrayiny z naydavnishykh chasiv do pochatku 19 st. - Lutsk: Skhidnoyevrop. nats. un-t im. Lesi Ukrayinky, 2014. 465 s.

  9. Shamak A. A. Razvitstsio fizichnay kultury Belarusi kantsa 18-pachatku 20 st. (1772-1917): dys. …kandydat. gist. navuk. 07.00.02 - aychynnaya gistoryia. Mn.: BDPU, 2001. 117 s.

  10. Shamak Ales. Fizichnaya kultura na Belarusi: ad starazhytnastsi da pachatku 20 st. vucheb. dapamozh. Mn.: BDPU, 1999. 88 s.

 • Related Organizations (1)
 • Metrics