publication . Article . 2011

Патология репродуктивных органов у женщин с метаболическим синдромом

Дем'яненко, Л. В.; Яроцький, М. Є.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 23 Nov 2011 Journal: Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія (issn: 1818-1384, Copyright policy)
  • Publisher: УНПЦЕХ, ТЕОіТ МОЗ України (URPCES, TEO&T of the Ministry of Health of Ukraine)
Abstract
В обзоре подробно описаны возможные варианты патологии репродуктивной системы женщин, возникающие на фоне изменений гомеостаза. Показано влияние метаболического синдрома на патогенез и клиническое течение заболеваний матки и придатков при сочетанной патологии у женщин.
Subjects
free text keywords: метаболический синдром; женщины; патология репродуктивных органов, metabolic syndrome; women; reproductive organs pathology
46 references, page 1 of 4

˲ÒÅÐÀÒÓÐÀ 1. Yoshii K. Sociological factors determining health.

(6) Metabolic syndrome and socioeconomic stan-

2010. - Vol.57, ¹9. - P. 848-852. 2. Arai H. Metabolic syndrome / H. Arai // Nippon

Ronen Igakkai Zasshi. - 2010. - Vol.47, ¹5. - P. [OpenAIRE]

ïèÿ. - 2007. - ¹1. - C. 17-19. 5. Mutter G.L. Diagnosis of premalignant endomet-

rial disease / G.L. Mutter // J. Clin. Pathol. - 2002.

- Vol.55, ¹5. - P. 326-331. 6. Áîðèñîâ Ì.Â. ˳êóâàííÿ íåòèïîâî¿ ã³ïåðïëà糿

- C. 41-44. 8. Burghen G.A. Correlation of hyperandrogenism

Clin. Endocrinol. Metab. - 1980. - Vol.50, ¹1. - [OpenAIRE]

P. 113-116. 9. ×åðíóõà Ã.Å. Îaeèðåíèå êàê ôàêòîð ðèñêà íàðó-

Consilium Medicum. - 2007. - ¹6. - Ñ. 115-

118. 10. Äåäîâ È.È. Ïàòîãåíåòè÷åñêèå àñïåêòû îaeèðå-

ìàíöîâà // Îaeèðåíèå è ìåòàáîëèçì. - 2004. -

ñòâî è ãèíåêîëîãèÿ. - 2002. - ¹3. - C. 38-41. 12. Òîïîëüñêàÿ È.Â. Äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ãîðìî-

íàÿ òåðàïèÿ. - 2007. - ¹1. - C. 4-6. 14. Ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì: ïðîøëîå, íàñòîÿùåå

46 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue